Đề tài Xây dựng quy trình quản trị rủi ro lãi xuất tại Eximbank 2011

Một hệ thống giám sát v à báo cáo tình hình r ủi ro. Nhà quản lý cấp cao v à hội đồng quản trị hay ủy ban quản lý n ên nhận các báo cáo về t ình hình r ủi ro lãi suất của ngân h àng ít nh ất là hàng quý nh ưng thường xuyên hơn n ến tính chất và mứcđộ rủi ro của ngân h àng đòi hỏi cần có báo cáo. Những báo cáo n ày nên cho phép nhà qu ản lý cấp cao v à hội đồng quản trị đánh giá khoản rủi ro lãi su ất đang chịu, tuân thủ theo hạn mức đ ã được thiết lập v à chiến lược quản lý có phù h ợp với khả năng chịu đự ng rủi ro mà hội đồng quản trị đ ã đặt ra hay không.  Hạn mức rủi ro v à kiểm soát theo tính chất v à khoản rủi ro l ãi suất có thể gặp phải. Khi quyết định hạn mức rủi ro, nh à quản lý cấp cao n ên xem xét b ản chất chiến l ược và hoạt động của ngân h àng, quá trìn h thực hiện trước đây, mức độ thu nhập v à vốn sẳn có để b ù đắp những khoản tổn thất v à khả năng chịu đựng rủi ro do Hội đồng quản trị (HĐQT) đặt ra. 83 Lãi suất là yếu tố do thụ tr ường quyết định, mặt khác tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh của ngân h àng. Chính vì v ậy, việc quản lý rủi ro l ãi suất không được chú trọng l à nguyên nhân d ẫn đến thu nhập l ãi ròng của ngân hàng sụt giảm. Ngân hàng có thể tự thiết kế v à thực hiện các mô h ình đo lường rủi ro hay mua các mô hình này t ừ một nhà cung c ấp bên ngoài. Thực hiện một mô hình tự xây dựng (nếu ngân h àng có kh ả năng) thì thường được chọn lựa h ơn vì mô hình có thể được thiết kế thích hợp với t ình hình ho ạt động đặc trưng riêng của ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY