Đề tài Xây dựng mô hình Ngân Hàng trong các tập đoàn kinh tế tại Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC Chương 1: 3 I. Giới thiệu một số mô hình tập đoàn kinh tế ở Nhật 3 1. Zaibatsu (literally finacial cliques): . 3 1.1. “Zaibatsu” là gì?: . 3 1.2. Những ảnh hưởng trong thời đương đại: . 5 2. Kinh nghiệm từ mô hình ngân hàng trong các tập đoàn kinh tế của Nhật: 6 2.1. Tính ưu việt của mô hình tập đoàn của Nhật: 7 2.2. Những mặt hạn chế của mô hình tập đoàn của Nhật 7 II. Giới thiệu một số mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng trên thế giới: . 8 1. Đặc trưng chung của các mô hình tập đoàn tài chính trên thế giới: . 8 2. Mô hình tập đoàn tài chính một số nước: . 9 III. Lịch sử và điều kiện hình thành TĐKT ở Việt Nam . 11 1. Tầm quan trọng của các Tổng công ty Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân: 12 2. So sánh giữa mô hình Tập đoàn kinh doanh và mô hình Tổng công ty Việt Nam: 14 3. Thực trạng tổ chức quản lý trong các Tổng công ty của Việt Nam: 16 3.1. Thực trạng: . 16 3.2. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trong tổ chức quản lý của các Tổng công ty Việt Nam hiện nay: 18 3.2.1. Nguyên nhân khách quan: . 18 3.2.2. Nguyên nhân chủ quan: 19 IV. Đánh giá thực trạng ngân hàng Việt Nam: 20 1.1. Thực trạng ngành ngân hàng từ trước tới nay 20 1.2. Minh họa cho rủi ro tiềm ẩn thực tế 25 Chương 2: 27 I. Đánh giá hạn chế của tập đoàn hiện nay và ảnh hưởng của nó lên việc thành lập ngân hàng: 28 1. Các hạn chế đến nay vẫn chưa khắc phục được và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các tập đoàn hiện tại: 28 1.1. Về tổ chức quản lý: 28 1.2. Sự hình thành Tổng công ty theo phương pháp "cộng dồn"có kéo theo sự hình thành Tập đoàn theo phương pháp “cộng dồn”? 29 1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý chưa hoàn thiện 31 1.4. Về quản lý hoạt dộng kinh doanh . 32 1.5. Sự minh bạch về sở hữu vốn trong các tập đoàn: 32 2. Xu hướng cho phép các tập đoàn kinh tế thành lập ngân hàng hiện nay nên được chấp nhận hay không? 34 2.1. Giả định 1: Không chấp nhận cho các tập đoàn thành lập ngân hàng riêng 34 2.2. Giả định 2: Chấp nhận cho các tập đoàn thành lập ngân hàng riêng 35 II. Một số kiến nghị về xây dựng mô hình tập đoàn và cơ chế quản lý hoạt động ngân hàng trong tập đoàn 37 1. Mô hình tập đoàn đề xuất: . 37 1.1. Tổ chức quản lý: . 38 1.1.1. Quyền quản lý tài sản và kinh doanh: 38 1.1.2. Quyền phân chia lợi ích bên trong tập đoàn: . 38 1.2. Về báo cáo tài chính hợp nhất: 39 1.3. Cơ chế khuyến khích kết quả hoạt động 39 1.4. Quan hệ giữa Chính phủ và tập đoàn: . 40 1.5. Mối quan hệ trong các tập đoàn kinh tế và ngân hàng: 40 1.6. Nguồn nhân lực: . 43 2. Mô hình đề xuất thành lập ngân hàng trong các tập đoàn kinh tế : . 44 Phụ lục Danh sách tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY