Đề tài Xây dựng mô hình học kết hợp để dạy sinh học 10 (THPT) nâng cao với sự hỗ trợ của phần mềm Moodle

Đề tài: Xây dựng mô hình học kết hợp để dạy sinh học 10 (THPT) nâng cao với sự hỗ trợ của phần mềm Moodle MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 8 1.1. Hình thức tổ chức dạy học . 8 1.1.1. Khái niệm . 8 1.1.2. Các hình thức tổ chức dạy học 9 1.1.3. Hình thức tổ chức dạy học có sự hỗ trợ của CNTT & TT 12 1.2. Học kết hợp (Blended Learning - BL) . 13 1.2.1. Khái niệm học kết hợp . 13 1.2.2. Các phương án dạy học kết hợp 17 1.2.3. Đặc điểm của học kết hợp - Blended Learning 18 1.2.4. Lộ trình triển khai . 19 1.3. Thực trạng khai thác và sử dụng Internet trong dạy học ở một số trường THPT . 21 1.3.1. Mục tiêu điều tra. 21 1.3.2. Kết quả tổng hợp và đánh giá 21 CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC KẾT HỢP ĐỂ DẠY CHƯƠNG III "VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM" (SINH HỌC 10, NÂNG CAO) VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM MOODLE 25 2.1. Giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở Moodle 25 2.1.1. PMDH và PM mã nguồn mở 25 2.1.2. Giới thiệu về Moodle . 25 2.1.3. Đặc điểm của phần mềm Moodle . 27 2.2. Cấu trúc, nội dung chương III "Virus và bệnh truyền nhiễm" . 28 2.2.1. Mục tiêu 28 2.2.2. Cấu trúc . 29 2.2.3. Nội dung . 30 2.3. Xây dựng mô hình học kết hợp dạy chương III "Virus và bệnh truyền nhiễm", sinh học 10 (THPT, nâng cao) với sự hỗ trợ của phần mềm Moodle . 30 2.3.1. Đánh giá một số mô hình học trực tuyến hiện nay 30 2.3.1.1. Phân loại website dạy học hiện nay 30 2.3.1.2. Đánh giá ưu điểm . 31 2.3.1.3. Đánh giá nhược điểm . 32 2.3.1.4. Nguyên nhân 33 2.3.1.5. Đánh giá thực trạng dạy học sinh học qua mạng 33 2.3.2. Nguyên tắc và tiêu chí xây dựng mô hình học kết hợp . 34 2.3.2.1. Nguyên tắc, tiêu chí thiết kế nội dung học kết hợp 34 2.3.2.2. Nguyên tắc thiết kế bài dạy kết hợp 35 2.3.3. Xây dựng mô hình học kết hợp để dạy chương III "Virus và các bệnh truyền nhiễm" . 37 2.3.4.1. Thiết kế mô hình . 37 2.3.4.2. Vận hành: 49 CHƯƠNG 3 THAM VẤN CHUYÊN GIA . 52 3.1. Mục đích tham vấn . 52 3.2. Phương pháp tiến hành 52 3.3. Triển khai . 52 3.4. Phân tích kết quả 52 3.4.1. Đánh giá về tính khả thi trong việc triển khai mô hình với điều kiện thực tế ở trường THPT 52 3.4.2. Đánh giá tính hợp lý trong việc phân chia nội dung giữa dạy qua mạng và dạy trên lớp . 54 3.4.3. Đánh giá tính hợp lý trong cấu trúc bài dạy qua mạng 55 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 56 I. Kết luận 56 II. Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 58 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY