Đề tài Xây dựng hệ thống kế toán tại cơ sở Hưng Quang

Cơ sở Hưng Quang nằm trên quốc lộ 91 thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, chuyên sản xuất kinh doanh các loại máy bơm phục vụ cho ngành nông nghiệp. Sản phẩm của Cơ sở ngày càng đa dạng và chất lượng đã thực sự tạo được uy tín đối với khách hàng. Tuy nhiên, công tác kế toán tại Cơ sở Hưng Quang vẫn chưa được chú trọng, Cơ sở chưa xây dựng một hệ thống kế toán nên có những hạn chế phát sinh ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do vậy, những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán là rất cần thiết đối với Cơ sở. Đề tài xây dựng hệ thống kế toán tại Cơ sở Hưng Quang nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán của Cơ sở. Đề tài nghiên cứu chủ yếu trong nội bộ Cơ sở, tập trung vào việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công tác kế toán, từ đó thiết lập một hệ thống kế toán phù hợp với Cơ sở. Hệ thống kế toán được xây dựng bao gồm 5 thành phần chính: hệ thống báo cáo kế toán, các danh mục đối tượng kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán và hệ thống sổ kế toán. Mô hình nghiên cứu của đề tài được xây dựng dựa trên những lý thuyết về kế toán và hệ thống kế toán của Việt Nam. Nghiên cứu được tiến hành qua 2 bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ gồm quan sát thực tế tại Cơ sở và thảo luận tay đôi để khai thác các vấn đề xung quanh đề tài dựa trên những nền tảng của cơ sở lý thuyết. Nghiên cứu chính thức là thu thập dữ liệu và sau đó phân tích bằng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê mô tả để đánh giá, xây dựng và dự báo. SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Sơn Trang i Xây dựng Hệ thống kế toán tại Cơ sở Hưng Quang MỤC LỤC 􀁛 􀀉 􀁜 Trang TÓM TẮT .i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH .v Chương 1 GIỚI THIỆU .1 1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3. Nội dung nghiên cứu 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu 2 1.5. Phương pháp nghiên cứu .2 1.6. Ý nghĩa nghiên cứu 3 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN .4 2.1. Hệ thống kế toán 4 2.1.1. Khái niệm 4 2.1.2. Chức năng của hệ thống kế toán .4 2.2. Cơ sở pháp lý .4 2.2.1. Luật kế toán .5 2.2.2. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa .5 2.3. Các thành phần cơ bản của hệ thống kế toán .5 2.3.1. Hệ thống báo cáo tài chính 5 2.3.1.1. Báo cáo tài chính 5 2.3.1.2. Các loại báo cáo tài chính 6 2.3.2. Hệ thống tài khoản kế toán .6 2.3.2.1. Khái niệm .6 2.3.2.2. Nội dung chủ yếu của hệ thống tài khoản 6 2.3.2.3. Nội dung hoạch toán tổng quát của các loại tài khoản 7 SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Sơn Trang ii Xây dựng Hệ thống kế toán tại Cơ sở Hưng Quang 2.3.3. Hệ thống chứng từ kế toán 7 2.3.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của chứng từ kế toán 7 2.3.3.2. Nội dung quy định trong chứng từ kế toán 8 2.3.3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán 8 2.3.4. Hệ thống sổ kế toán .8 2.3.4.1. Khái niệm 8 2.3.4.2. Các loại sổ kế toán .8 2.3.4.3. Những quy định về hệ thống sổ kế toán 9 2.3.4.4. Hình thức kế toán .9 2.4. Mô hình nghiên cứu .11 Chương 3 CƠ SỞ HƯNG QUANG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN 13 3.1. Giới thiệu sơ lược Cơ sở Hưng Quang 13 3.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 14 3.2.1. Các hoạt động cung ứng đầu vào 14 3.2.2. Vận hành .15 3.2.3. Các hoạt động đầu ra .15 3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 15 3.3. Thực trạng công tác kế toán tại Cơ sở Hưng Quang 16 3.3.1. Kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định .16 3.3.1.1. Kế toán hàng tồn kho .16 3.3.1.2. Kế toán tài sản cố định .17 3.3.2. Kế toán công nợ 17 3.3.3. Kế toán tiền lương .17 3.3.4. Kế toán các chi phí quản lý khác 18 3.4. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp .18 3.4.1. Điểm mạnh 18 3.4.2. Điểm yếu .18 3.4.3. Giải pháp .18 SVTH: Nguyễn Ngọc Thúy Sơn Trang iii Xây dựng Hệ thống kế toán tại Cơ sở Hưng Quang Chương 4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CƠ SỞ HƯNG QUANG .20 4.1. Xây dựng các mục tiêu .20 4.1.1. Mục tiêu tổng quát 20 4.1.2. Mục tiêu cụ thể 20 4.2. Xây dựng hệ thống kế toán 20 4.2.1. Hệ thống báo cáo kế toán .21 4.2.1.1. Bảng cân đối kế toán 21 4.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 24 4.2.1.3. Bản thuyết minh báo cáo tài chính .26 4.2.1.4. Báo cáo kế toán quản trị .30 4.2.2. Các danh mục đối tượng kế toán 33 4.2.2.1. Danh mục khách hàng 33 4.2.2.2. Danh mục hàng tồn kho .34 4.2.2.3. Danh mục nhà cung cấp .36 4.2.2.4. Danh mục công nhân viên 36 4.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán .37 4.2.4. Hệ thống chứng từ kế toán 41 4.2.4.1. Chỉ tiêu lao động tiền lương 41 4.2.4.2. Chỉ tiêu hàng tồn kho .44 4.2.4.3. Chỉ tiêu tiền tệ 46 4.2.4.4. Chỉ tiêu tài sản cố định .50 4.2.5. Hệ thống sổ kế toán .51 4.2.5.1. Sổ nhật ký 52 4.2.5.2. Sổ cái 57 4.2.5.3. Sổ kế toán chi tiết .58 4.3. Giải pháp vận hành hệ thống kế toán .61 Chương 5 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC .64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY