Đề tài Xây dựng Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa

Đồ án tốt nghiệp GVHD: PGS. TS Nguyễn Đức Cảnh SVTH: Đặng Thị Tuyết Hạnh MSSV: 103108053 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nội dung chính của đề tài 3 4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 3 5. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 5 5.1. Cơ sở pháp lý 5 5.2. Cơ sở kỹ thuật 7 6. Giới hạn đề tài 7 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM LƯỢC DỰ ÁN NHÀ MÁY 8 1.1. Tên dự án 8 1.2. Cơ quan chủ đầu tư : 8 1.3. Vị trí địa lý của Dự án 8 1.3.1. Vị trí địa lý 8 1.3.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng 8 1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án 9 1.4.1. Quy hoạch cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng 9 1.4.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu 10 1.4.3.Quy trình công nghệ 11 1.4.4. Sản phẩm 13 1.4.5. Vốn đầu tư, nguồn vốn và kế hoạch đầu tư trang thiết bị 15 1.4.6. Trang thiết bị máy móc 16 1.4.7. Sơ đồ tổ chức của nhà máy 19 CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 20 2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường 20 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất - Hiện trạng Khu công nghiệp Long Bình, Đồng Nai 20 2.1.2. Đặc điểm khí tượng - thủy văn 22 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 25 2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực xây dựng Dự án 29 2.2.1. Điều kiện kinh tế phường Long Bình nói riêng và Thành phố Biên Hòa nói chung 29 2.2.2. Điều kiện xã hội phường Long Bình - Thành phố Biên Hòa 30 CHƯƠNG 3 .ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT FORMALYN 37%, CÔNG SUẤT 120 TẤN/NGÀY 31 3.1. GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN 31 3.1.1. Nguồn gây tác động trong quá trình xây dựng nhà máy 31 3.1.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng 33 3.1.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 34 3.1.3.1. Các tác động đến con người và môi trường trong quá trình xây dựng Nhà máy 34 3.1.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 37 3.1.3.3. Các tác động khác 38 3.1.4. Đánh giá tổng hợp tác động môi trường do các hoạt động xây dựng Dự án 39 3.2. GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 40 3.2.1. Nguồn gây ô nhiễm và các sự cố có thể xảy ra 40 3.2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động 41 3.2.3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động 41 3.2.3.1.Tác động đến con người và môi trường 41 3.2.3.2. Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực 50 3.3. Đánh giá về các phương pháp sử dụng 51 3.3.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường 51 3.3.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp 51 CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG ÁN KHỐNG CHẾ Ô NHIỄM VÀ GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ HẠI 53 4.1. ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 53 4.1.1. Khống chế và giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 53 4.1.1.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng 53 4.1.1.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong giai đoạn xây dựng 54 4.1.1.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất, thu gom và xử lý chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng 54 4.1.1.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động xã hội trong giai đoạn xây dựng 54 4.1.1.5. Các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho công nhân trong giai đoạn xây dựng 55 4.1.2. Khống chế, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm trong giai đoạn Nhà máy đi vào hoạt động 55 4.1.2.1. Biện pháp xử lý khí thải 55 4.1.2.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm dung môi hữu cơ 56 4.1.2.3. Biện pháp khống chế tiếng ồn, rung động. 57 4.1.2.4. Biện pháp hạn chế ô nhiễm nhiệt 59 4.1.2.5. Biện pháp xử lý chất thải rắn 59 4.1.2.6. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước thải 60 4.1.2.7. Các yếu tố vi khí hậu 62 4.2. ĐỐI VỚI CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 62 4.2.1. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng 62 4.2.2. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động. 63 CHƯƠNG 5 .CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 70 CHƯƠNG 6 .CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 72 6.1. Danh mục các công trình xử lý 72 6.1.1. Nước thải 72 6.1.2. Khí thải 72 6.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 72 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường 72 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường 73 CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 75 CHƯƠNG 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 77 CHƯƠNG 9. CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 78 9.1. Nguồn cung cấp dữ liệu, số liệu 78 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 78 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 79 9.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 79 9.3. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 1. Kết luận 81 2. Kiến nghị 82 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Hiện nay, môi trường tự nhiên mà ta đang sống đã và đang có xu hướng bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Môi trường đô thị và các khu công nghiệp, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm đã bị ô nhiễm do chất thải các loại không được thu gom và xử lý kịp thời. Chính vì vậy, phát triển kinh tế, xã hội gắn kết với bảo vệ môi trường bền vững là vấn đề rất quan trọng trong thời đại hiện nay. Đó cũng là mối quan tâm sâu sắc không những của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là của từng người dân, từng nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài tại Việt Nam. Nhằm hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chu Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/06. Trong đó, đánh giá tác động môi trường được xem là công cụ để quản lý và kiểm soát môi trường đối với các Dự án đầu tư. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL có mục đích chính thay thế hàng nhập khẩu, được cung cấp nhiều trong ngành gỗ (90%-95%) đang phát triển ở nước ta và cũng được sử dụng trong công nghiệp, chất khử trùng. Do vậy Dự án sẽ đóng góp yêu cầu phát triển của ngành chế biến gỗ xuất khẩu đang phát triển rất mạnh tại tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận. Trong quá trình thực hiện Dự án này chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất, hệ sinh thái Do vậy việc dự báo, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi trường của Dự án là cần thiết. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường, đề xuất các dự báo, các biện pháp tổng hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án đến môi trường xung quanh. Đó là tất cả lý do để em lựa chọn đề tài “Xây dựng Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày của Công ty TNHH GREEN CHEMICAL tại Khu công nghiệp Long Bình - Thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai”. 2. Mục đích nghiên cứu Trước những bức xúc về những hiện trạng ô nhiễm của các nghành công nghiệp nói chung và ngành sản xuất Formalyn nói riêng. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải có các biện pháp đánh giá xem xét và đưa ra giải pháp phù hợp để làm giảm ô nhiễm của nhà máy góp phần bảo vệ môi trường. Do đó mục đích nghiên cứu chủ yếu là: - Mô tả tình hình chung của địa phương và xác định hiện trạng môi trường tại khu vực đề nghị xây dựng Dự án. - Liệt kê và dự báo quy mô và cường độ có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường do các hoạt động của Dự án gây ra. - Đề xuất các biện pháp quản lý và công nghệ để giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường do hoạt động của Dự án gây ra. - Lập chương trình quan trắc giám sát chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động Dự án. - Đánh giá những tác động của Dự án sản xuất Formalyn 37%, công suất 120 tấn/ngày gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của con người. - Đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm thích hợp. - Phân tích và xác định những tác động có lợi, có hại từ những hoạt động của Dự án đến môi trường tại khu vực cũng như các vùng lân cận nơi dự kiến xây dựng công trình. 3. Nội dung chính của đề tài Khảo sát các số liệu liên quan đến địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cụ thể là khu vực xây dựng Dự án. Các tiêu chuẩn môi trường được Nhà nước quy định. Xác định nguồn nguyên liệu, nhiên liệu để phục vụ cho quá trình hoạt động của Dự án. Xác định nguồn ô nhiễm và tác hại của chúng đến môi trường. Đánh giá tác động của Dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như khi Dự án đi vào hoạt động. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm khống chế các tác động có hại đến môi trường tự nhiên - kinh tế - xã hội do Dự án gây ra. 4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 1) Phương pháp mạng lưới 2) Phương pháp phân tích so sánh 3) Phương pháp chi phí, lợi ích bằng biểu đồ 4) Phương pháp ma trận 5) Phương pháp chỉ số môi trường 6) Phương pháp lập bảng kiểm tra 7) Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa 8) Phương pháp mô hình hóa Đặc điểm chung của các phương pháp đánh giá 1). Phương pháp lập bảng kiểm tra: là liệt kê các thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động phát triển. Sau đó đem đối chiếu với các tiêu chuẩn môi trường đã được ban hành. 2). Phương pháp ma trận: là liệt kê các hành động (hoạt động) từ khi chuẩn bị đến khi Dự án đi vào hoạt động, lập bảng đối chiếu giữa các nhân tố môi trường có thể bị tác động (tiêu cực hay tích cực) với các hoạt động phát triển. 3). Phương pháp chỉ số môi trường: là đưa ra các đánh giá chung về chất lượng môi trường khi chưa có Dự án so với khi Dự án đi vào hoạt động. 4). Phương pháp khảo sát thực địa: nó được nghiên cứu trên thực tế, các thông số và các dữ liệu cũng được đo đạc cụ thể, phương pháp mang tính chất thực tế và độ chính xác rõ ràng cao. 5). Phương pháp phân tích chi phí, lợi ích: là sử dụng biểu đồ hai chiều dùng để mô tả những chi phí trong quá trình thực hiện Dự án và những lợi ích của chúng đem lại thuận lợi tốt nhất sau khi Dự án đi vào hoạt động. 6). Phương pháp so sánh: là lấy dữ liệu có sẵn đem so sánh với những tiêu chuẩn và những số liệu của Dự án trước, nhằm mục đích đem lại hiệu quả tốt nhất. 7). Phương pháp mạng lưới: là phương pháp phân tích các tác động song song và nối tiếp nhau xác định mối quan hệ nhân quả giữa các tác động đó với các mối quan hệ đó có thể kết nối lại với nhau thành một mạng lưới tác động môi trường. 8). Phương pháp mô hình hóa: là phương pháp tổng hợp các kiến thức khác nhau như toán học, vật lý học, hóa học cộng với sự hiểu biết về tác động sẽ được mô hình hóa. Nó được ứng dụng để đánh giá khả năng lan truyền chất ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, ước tính giá trị các thông số chi phí lợi ích của một số chất ô nhiễm có khả năng gây tác hại đến môi trường trong khu vực. Hiện nay nhiều phương pháp đánh giá tác động môi trường đã được sử dụng trên thế giới nhưng nói chung phương pháp đánh giá tác động môi trường có thể được phân loại như sau: v Phương pháp nhận dạng: Mô tả hiện trạng của hệ thống môi trường Xác định tất cả các thành phần của hoạt động sản xuất Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Phương pháp liệt kê + Phương pháp ma trận môi trường v Phương pháp dự đoán: Xác định sự thay đổi đáng kể của môi trường Dự đoán về khối lượng và không gian của sự thay đổi đã xác định ở trên Đánh giá khả năng ảnh hưởng sẽ xảy ra theo thời gian Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Các hệ thống thông tin môi trường và mô hình khuếch tán + Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tỉ lệ hóa và đo đạc phân tích v Phương pháp đánh giá: Xác định mức độ thiệt hại và lợi ích của các nhóm cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Dự án Xác định và so sánh lợi ích giữa các phương án thực hiện Để thực hiện được phần này có thể sử dụng các phương pháp sau: + Hệ thống đánh giá môi trường + Phân tích kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY