Đề tài Vẫn đề xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình Cổ phần hóa

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: Những vấn đề chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 2 I. 1. Quan niệm cổ phần hoá 2 I.2.Vì sao cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2 I. 3. Mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 5 I. 4. Các hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 8 I. 5. Quy trình chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 8 PHẦN II: Vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 10 2.1 Những khái niệm 10 2.1.1 Giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá 10 2.1.2 Giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 10 2.1.3 lợi thế doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 11 2.2 Những phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và những điều kiên để đảm bảo chính xác giá trị doanh nghiệp 11 2.2.1 Căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp 11 2.2.2 Những phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 11 2.2.3 Những hạn chế của phương pháp định giá 15 2.2.4 Giải pháp hoàn thiện phương pháp định giá 15 2.2.5 Điều kiện để xác định chính xác giá trị doanh nghiệp . 16 2.3. Ý nghĩa của việc xác định đúng giá trị doanh nghiệp . 17 PHẦN III: Những vấn đề thực tế liên quan trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp 18 3.1. Thực trạng của việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam từ năm 92 đến nay 18 3.2. Những vấm đề thực tế liên quan trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 21 3.2.1. Tổ chức đánh giá doanh nghiệp cổ phần hoá 21 3.2.2. Khó khăn và bất hợp lý trong quá trình định giá doanh nghiệp 22 3.2.3. Những kiến nghị 23 KẾT LUẬN 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY