Đề tài Vai trò của Khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2 I. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN 2 1. Bản chất của tăng trưởng và phát triển kinh tế 2 1.1 Tăng trưởng kinh tế 2 1.2 Phát triển kinh tế 2 1.3 Phát triển kinh tế bền vững 2 2. Lý luận chung về khoa học và công nghệ 3 2.1 Khoa học 3 2.2 Công nghệ 3 2.3 Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ 3 3. Đổi mới công nghệ 4 3.1.Các hình thức đổi mới công nghệ 4 3.1.1 Đổi mới sản phẩm 4 3.1.2 Đổi mới quy trình sản xuất 4 II. VAI TRÒ CỦA KH&CN VỚI TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ 5 1. Hàm sản xuất và yếu tố công nghệ 5 1.1 Hàm sản xuất Cobb_Douglas và tiến bộ công nghệ 5 1.2 Mô hình Solow và tiến bộ công nghệ 5 1.2.1 Mô hình Solow: Mô hình Solow được xây dựng trên tư tưởng tự do của trường phái Tân cổ điển và kết hợp với mô hình Harrod_Dommar 5 1.2.2 Mô hình Solow trong điều kiện tiến bộ kỹ thuật 6 2. Vai trò của khoa học và công nghệ 7 2.1 Mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế 7 2.2 Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 7 2.3 Tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường 8 2.4 Khoa học và công nghệ là một công cụ mạnh đối với phát triển con người 8 2.5 Có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh 9 2.6 Góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của xã hội 10 3. Các nhân tố tác động đến sự phát triển khoa học công nghệ: 10 3.1. Môi trường thể chế, chính sách 10 3.2.Vốn 10 3.3.Quan hệ quốc tế 11 3.4.Nhân lực 11 CHƯƠNG II : VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 12 I. TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 12 1.Khoa học xã hội và nhân văn 12 2.Khoa học tự nhiên 13 3.Tác động của khoa học công nghệ trong các ngành KTQD 13 II. VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC TA 14 1.Tổng quan chung về công nghệ thông tin 14 1.1. Khái niệm và các thành phần của công nghệ thông tin 14 1.2.Tác động của công nghệ thông tin 15 1.2.1.Phân tích đánh giá các nguồn lực 15 1.2.2.Sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực 15 1.2.3.Phát triển viễn thông và thông tin liên lạc nói chung 15 1.2.4.Đối với hoạt động quản lý 16 2. Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới 16 2.1 Chỉ số xã hội thông tin 16 2.2.Tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm 16 2.3.Chỉ số sẵn sàng kết nốiNRI) 16 2.4.Chỉ số sẵn sàng cho nền kinh tế điện tử 17 2.5.Sếp hạng về chính phủ điện tử 17 2.6.Gia công phần mềm – dịch vụ 17 3- Thực trạng công nghệ thông tin ở Việt Nam 18 3.1.Thị trường công nghệ thông tin Việt Nam 18 3.2.Tình hình xuất nhập khẩu 18 3.3.Công nghiệp phần mềm, phần cứng 19 3.4.Viễn thông Internet 19 4. Vai trò của công nghệ thông tin với quá trình phát triển của Việt Nam 20 4.1. Đối với hội nhập kinh tế quốc tế 20 4.2.Đối với tăng trưởng kinh tế 20 4.3.Đối với quản lý 21 4.4.Đối với các vấn đề giáo dục, y tế văn hoá, xã hội 22 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM 24 I-CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 24 II-GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU TRONG CHIẾN LƯỢC 26 1. Các giải pháp về mặt nghiên cứu, triển khai 26 2. Các giải pháp về nâng cao chất lượng chuyển giao công nghệ: 27 3. Các giải pháp tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ 27 KẾT LUẬN 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY