Đề tài Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật để nhân nhanh và bảo tồn cây Mắt trâu của Vườn Quốc gia Cúc Phương

MỤC LỤC PHẦN I 3 MỞ ĐẦU 3 Lí do chọn đề tài 3 Mục đích, nội dung nghiên cứu. 4 Mục đích. 4 Nội dung. 4 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 2.1. Giới thiệu chung về cây Mắt trâu. 5 2.2. Kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào thực vật trong nhân giống và bảo tồn nguồn gen thực vật 6 2.2.1. Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô và tế bào thực vật 6 2.2.2. Các bước chính trong nhân giống vô tính in vitro. 8 2.2.3. Phương pháp nhân đa chồi 10 2.2.4. Vai trò của các chất kích thích sinh trưởng đối với tái sinh cây in vitro. 11 2.2.5. Thành tựu bảo tồn nguồn gen cây trồng sử dụng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào thực vật 12 2.2.6. Phương pháp bảo tồn thực vật quí hiếm 15 PHẦN III 17 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu. 17 3.1.1. Vật liệu nghiên cứu. 17 3.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 17 Địa điểm: Phòng Công nghệ tế bào thực vật và Trại thực nghiệm sinh học - Viện Công nghệ sinh học, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 17 3.2. Phương pháp nghiên cứu. 18 3.2.2. Khử trùng mẫu. 18 3.2.3. Nhân nhanh bằng phương pháp nhân đa chồi 19 3.2.4. Tạo cây Mắt trâu in vitro hoàn chỉnh. 21 3.2.5. Trồng cây trong bầu. 23 3.2.6. Các chỉ tiêu nghiên cứu. 24 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1. Tạo nguyên liệu vô trùng cây Mắt trâu. 26 4.2.1. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP và NAA đến khả năng tạo đa chồi 27 4.2.2. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP và IBA đến khả năng tạo đa chồi 30 4.3. Tạo cây hoàn chỉnh. 35 4.3.1. Ảnh hưởng của IBA đến khả năng hình thành rễ cây Mắt trâu. 35 4.3.2. Ảnh hưởng của NAA đến khả năng tạo rễ. 37 4.4. Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của cây trong bầu 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 Kết luận. 42 Kiến nghị 42 PHỤ LỤC 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY