Đề tài Ứng dụng gis và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn năm 2010

Qua kết quả trên cho thấy nƣớc sông Sài Gòn bi ô nhiễm trên hày hết các khu vực do bị ảnh hƣởng trực tiếp từ các nguồn xả thải từ các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn. Thậm chí nhiều khu vực nƣớc chƣa nồng độ các chất vƣợt quá mức cho phép, không thể sử dụng đƣợc, gây ảnh hƣởng trực tiếp và tác động tiêu cực đến cuộc sống ngƣời dân. Đặc biệt khi mùa mƣa tới, một lƣợng nƣớc thải với tải lƣợng lớn theo nƣớc mƣa thải ra sông Sài Gòn. Quanh các khu xử lý rác tại địa bàn các khu vực nhƣ khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực Củ Chi, Quận Bình Chánh, Quận Tân Phú, chất thải đƣợc thải trực tiếp gây ô nhiễm nghiêm trọng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY