Đề tài Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tiền tệ

1.Chọn câu trả lời đúng nhất? a. Tiền là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hoá dịch vụ hoặc để trả nợ. b. Tiền là vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi. c. Tiền là hàng hoá trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hoá,dịch vụ. d. Tiền là giấy có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt. 2.Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền? a. Xã hội có sự phân chia giai cấp. b. Xuất hiện chế độ tư hữu về Tư liệu sản xuất c. Gắn kiền với quá trình trao đổi trực tiếp hàng hoá d. Nền sản xuất hàng hoá mở rộng gắn liền với quá trình trao đổi gián tiếp 3.Đặc điểm của hàng hoá được chọn làm vật trung gian trong tao đổi: a. Có tần suất sử dụng nhiều b. Là hàng hoá thong dụng c. Là hàng hoá mang tính địa phương d. Cả 3 câu trên 4.Điều kiện để có quan hệ trao đổi trực tiếp: a. Cần phải có thời gian đợi chờ để trao đổi b. Hàng hoá được trao đổi qua vật trung gian c. Hàng hoá được trao đổi lấy hàng hoá d. Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi 5.Tiền qua ngân hàng là: a. Tiền do các NHTM tạo ra nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán của khách hàng b. Tiền do các NHTM tạo ra c. Tiền do các NHTM tạo ra thông qua hoạt động tín dụng kết hợp với thanh toán không dung tiền mặt d. Không phải 3 câu trên 6.Tiền tệ có chức năng? a. Phương tiện thanh toán và phương tiện trao đổi b. Phương tiện trao đổi,phương tiện tích luỹ và đơn vị đo lường giá trị c. Phương tiện trao đổi,tiền tệ quốc tế d. Phương tiện thanh toán., đơn vị đo lường giá trị,phương tiện cất trữ 7.Nội dung nào không phải là ưu điểm của tiền qua ngân hàng? a. Có thể thanh toán với khối lượng lớn b. Dễ kiểm soát được tiền trong lưu thong c. Giảm thiểu được rủi ro trong thanh toán d. Giảm chi phí,tiết kiện thời gian trong thanh toán 8. Điều kiện để tiền thực hiện tốt chức năng phương tiện trao đổi: a. Đảm bảo giá trị tiền tệ được ổn định b. Phải có đủ tiền về cơ cấu và tổng số c. Mở rộng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu d. Cả a và b 9.Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa: a. Ngân hàng nhà nước với các NHTM b. NHTM với các chủ thể khác trong nền kinh tế c. NHTM với các Doanh nghiệp d. NHTM với hộ gia đình 10.Nhân tố nào ảnh hưởng đến tích luỹ tiền của công chúng a. Chi phí cơ hội của việc giữ tiền b. Thu nhập c. Chi phí chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền d. Cả 3 nhân tố trên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY