Đề tài Tổng quan vi xử lý lpc2378 hướng dẫn sử dụng board mcb2300

MỤC LỤC Đề mục Trang 1. Tổng quan về đồ án 1 2. Cách sử dụng board MCB2300 . 2 2.1. Giới thiệu board thực tập MCB2300 . 2 2.2. Cài đặt board MCB2300 . 4 2.3. Thiết lập jumper trên board MCB2300 . 8 3. Cách đánh địa chỉ trong LPC2300 . 9 3.1. Tổ chức bộ nhớ và địa chỉ của các thiết bị ngoại vi . 9 3.2. Phân vùng bộ nhớ 10 3.3. Địa chỉ thiết bị APB . 12 3.4. Phần vùng lại bộ nhớ và boot ROM 13 3.5. Điều khiển phân vùng bộ nhớ 14 4. Khối điều khiển hệ thống 16 4.1. Giới thiệu 16 4.2. Chân kết ngối ngoài 17 4.3. Các thanh ghi liên quan . 17 4.4 Reset 18 5. Cách thiết lập PIN cho LPC2300 . 19 6. Interrupt 21 6.1. Giới thiệu . 21 6.2. Các loại thanh ghi 21 6.3. Kiến trúc Interrupt . 23 7. Timer 26 7.1. Giới thiệu 26 7.2. Timer hoạt động như thê nào . 26 7.3. Thiết lập timer 28 8. UART 30 8.1. Giới thiệu 30 8.2. Các loại thanh ghi trong UART . 32 8.3. Khởi động UART 33 9. I2C 39 9.1.Giới thiệu 39 9.2. Nguyên lý hoạt động 39 9.3. Kết nối vật lý . 40 9.4. Sơ đồ khối của I2C 41 9.5. Những thanh ghi quan trọng 44 9.6. Các chế độ hoạt động của I2C . 45 9.7. Một số ví dụ . 49 Phần phụ lục 52 Điều khiển LED 52 Điều khiển màn hình LCD 52 Tập lệnh ARM 7 . 53 10. Kết luận 80 Tài liệu tham khảo Kết luận. –––¬——— CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN. LPC2378 là một vi xử lý dựa trên nền tảng ARM và được dùng cho các ứng dụng yêu cầu truyền nhận dữ liệu tuần tự. Vi xử lý này tính hợp một giao tiếp 10/100 Ethernet MAC, giao tiếp USB 2.0 Full Speed, 4 giao tiếp UART, 2 kênh CAN, 1 cổng SPI, 2 cổng SSP (Synchronous Serial Ports), 3 giao tiếp I2C, 1 giao tiếp I2S và 1 MiniBus. Thuật ngữ LPC2300 được áp dụng cho toàn bộ họ vi xử lý gồm LPC2364, 2366, 2368 và 2378. Trong khuôn khổ báo cáo này, chúng ta chỉ quan tâm đến LPC2378. Đồ án tin học này sẽ giới thiệu một số đặc điểm chính của kiến trúc LPC2378 cũng như tính năng, ứng dụng và các ví dụ dựa trên thí nghiệm với board MCB2300.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY