Đề tài Tổ chức quá trình hoạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Thương mại Bình Minh

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 3 I. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại và ảnh hưởng của nó tới tiêu thụ hàng hoá trong cơ chế thị trường 3 II. Tiêu thụ hàng hoá, ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ của hoạch toán tiêu thụ hàng hoá 5 1. Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá 5 2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 7 2.1. Phương thức bán trực tiếp 7 2.2. Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng 10 2.3. Phương thức bán hàng đại lý (ký gửi) 10 2.4. Phương thức bán trả góp 11 2.5. Phương thức tiêu thụ nội bộ 11 3. Phương thức tính giá vốn của khối lượng hàng hoá tiêu thụ 11 4. Các phương thức thanh toán trong tiêu thụ hàng hoá 16 5. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ hoạch toán kinh tế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại 18 III. Hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 20 1. Hệ thống chứng từ tài khoản sử dụng 20 1.1. Hệ thống chứng từ 20 1.2. Tài khoản sử dụng 21 2. Hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế VAT theo phương pháp khấu trừ. 23 2.1. Hoạch toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá theo phương pháp trực tiếp. 23 2.2. Hoạch toán bán buôn theo phương pháp chuyển hàng chờ chấp nhận 25 2.3. Hoạch toán theo phương thức bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán 26 2.4. Hoạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá 26 2.5. Hoạch toán phương pháp bán hàng qua đại lý (ký gửi) 27 2.6. Hoạch toán tiêu thụ hh theo phương pháp trả góp 28 2.7. Hoạch toán tiêu thụ nội bộ 29 3. Hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp 29 IV. Hoạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 30 1. Tài khoản sử dụng 31 2. Trình tự hoạch toán 31 V. Hoạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá 32 1. Hoạch toán chi phí bán hàng 33 2. Hoạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34 3. Hoạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá 36 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI BÌNH MINH. 41 I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty thương mại Bình Minh. 41 1. Qúa trình hình thành 41 2. Lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh 41 3. Mục tiêu của Công ty 43 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 43 5. Đặc điểm nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. 44 5.1. Đặc điểm nguồn vốn 44 5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh các năm qua 45 II. Bộ máy tổ chức kế toán tại Công ty 45 1. Bộ máy kế toán 45 2. Chế độ kế toán 47 III. Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty thương mại Bình Minh. 49 1. Các phương pháp tiêu thụ 49 2. Phương thức thanh toán 49 3. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh 49 4. Hoạch toán chi tiền và tổng hợp qúa trình tiêu thụ hàng hoá ở Công ty 51 4.1. Tổ chức hoạch toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 51 4.2. Tổ chức hoạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá ở Công ty thương mại Bình Minh. 65 CHƯƠNG III : HOÀN THIỆN HOẠCH TOÁN VIỆC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI BÌNH MINH. 73 I. Đánh giá khái quát tình hình quản lý và nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại Bình Minh em có nhận xét sau : 73 II. Các biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 75 III. Các biện pháp nhằm hoàn thiện tiêu thụ hàng hoá 76 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 76 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại Bình Minh. 77 2.1. Về chứng từ, luân chuyển chứng từ 77 2.2. Về tài khoản 78 2.3. Về phương pháp hoạch toán 78 2.4. Về thanh toán công nợ 78 2.5. Việc lựa chọn phương pháp hoạch toán hàng tồn kho và xác định giá vốn hàng bán. 79 2.6. Về hình thức sổ kế toán 79 KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY