Đề tài Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam

Căn cứ những thực trạng trong nghiên cứu ở chương 3, tác giả ñã tiến hành ñánh giá trên hai phương diện: những kết quả ñạt ñược và những vấn ñề còn tồn tại ñồng thời phân tích và rút ra một số nguyên nhân dẫn ñến những ñiểm hạn chế trên. Trên cơ sở ñó, tác giả ñã ñưa ra các quan ñiểm ñịnh hướng về tổ chức HTTT kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp may, ñề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức tốt HTTT kế toán quản trị chi phíbao gồm: - Các giải pháp về tổ chức HTTT dự toán chi phí - Các giải pháp về Tổ chức HTTT chi phí thực hiện - Các giải pháp về Tổ chức HTTT tin kiểm soát chi phí và ra quyết ñịnh. Trong chương này, tác giả cũng ñưa ra những ñề xuấtvề phía Nhà nước, doanh nghiệp ñể ñảm bảo các ñiều kiện thực hiện những giải pháp trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY