Đề tài Tổ chức hạch toán tài sản cố định tại xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 2 I. Khái quát chung về TSCĐ 2 1. Khái niệm và yêu cầu quản lý sử dụng TSCĐ 2 II. Phân loại và đánh giá TSCĐ 3 1. Phân loại TSCĐ 3 2. Đánh giá TSCĐ 4 III. Kế toán chi tiết TSCĐ 7 IV. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 9 1. Hạch toán biến động tăng TSCĐ 10 2. Hạch toán tình hình biến động giảm TSCĐ 17 V. Hạch toán khấu hao TSCĐ 21 1. Khái niệm và ý nghĩa khấu hao TSCĐ 21 1. Phương pháp tính khấu hao 22 3. Tài sản và phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ 23 VI. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 24 1. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 24 2. Sửa chữa lớn TSCĐ 24 VII. Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê 26 1. Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động 26 2. Hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính 27 PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ – KHOA HỌC KỸ THUẬT 29 I. Khái quát chung về xí nghiệp dịch vụ khoa học – kỹ thuật 29 1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật 29 2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 30 3. Tổ chức bộ máy quản lý 30 4. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 35 5. Tổ chức hạch toán kế toán 37 II. Đặc điểm về TSCĐ và quản lý TSCĐ ở xí nghiệp dịch vụ KHKT 39 1. Đặc điểm chung về TSCĐ 39 2. Phân loại TSCĐ 40 III. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 40 1. Hạch toán tăng TSCĐ 40 2. Hạch toán giảm TSCĐ 45 IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ 50 1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 50 2. Hạch toán khấu hao 51 V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 54 1. Sửa chữa thường xuyên 54 2. Sửa chữa lớn TSCĐ 55 IV. Kiểm kê TSCĐ 63 PHÂN III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ CỦA XÍ NGHIỆP 66 I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán TSCĐ tại xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật 66 1. Ưu điểm 66 2. Nhược điểm 67 II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ của xí nghiệp 67 1. Hoàn thiện điều kiện ghi nhận TSCĐ 67 2. Hoàn thiện sừa chữa lớn TSCĐ 68 3. Hoàn thiện hạch toán khấu hao TSCĐ 69 III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại xí nghiệp dịch vụ KHKT 70 1. Điều chỉnh cơ cấu TSCĐ 70 2. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 71 KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY