Đề tài Tính toán tối ưu nhu cầu nước cho cây trồng

Mục lục Mục lục 1 LỜI GIỚI THIỆU 3 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI .4 NỘI DUNG ĐỀ TÀI .5 CHƯƠNG 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ .5 1.1. Sự cần thiết của đề tài 5 1.2. Mục tiêu của đề tài 5 1.3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài .5 1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .5 CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7 2.1. Lý thuyết về lượng bốc hơi mặt ruộng 7 2.2. Các phương pháp tính lượng bốc hơi mặt ruộng .7 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng: .8 2.4. Các phương pháp tính lượng bốc hơi mặt ruộng: .9 2.4.1. Công thức Cốtchiacốp: 9 2.4.2. Công thức Ca-Pốp : .10 2.4.3. Công thức Sarol 10 2.4.4. Công thức Stoyko . 11 2.4.5. Công thức Thornwthwaite (1948): .11 2.4.6. Công thức Blaney- Kriddler: 12 2.4.7. Công thức Penman-Monteith : . 12 2.5. Tính toán lượng bốc hơi tiêu chuẩn . 15 2.5.1. Cơ sở tính toán 15 2.5.2. Tính toán lượng bốc thoát hơi nước tiêu chuẩn . 15 2.6. Kiểm nghiệm các thông số kỹ thuật các định lượng bốc thoát hơi mặt ruộng 16 2.6.1. Phương pháp xác định lượng bốc thoát hơi mặt ruộng 16 2.6.2. Hệ số cây trồng Kc . 16 2.6.3. Kết quả tính toán ETc thông qua hệ số Kc .17 2.7. Tính toán nhu cầu nước cho cây trồng 17 2.7.1. Xác định công thức tưới thích hợp cho cây trồng 17 2.7.2. Tính toán lượng mưa hữu ích . 18 2.8. Tính toánh nhu cầu nước cho cây trồng: . 18 2.8.1. Giới thiệu phần mềm Cropwat 4.3 .18 2.8.2. Kết quả tính toán bằng phần mền Cropwat như sau: .27 2.9. So sánh kết luận, kiến nghị 30 CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN CHUNG 31 I. Kết luận 31 II. Một số vấn đề tồn tại và kiến nghị . 31 PHỤ LỤC 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY