Đề tài Tình hình thu hút vốn FDI trong từ 1988 - 2011

MỤC LỤCMỤC LỤC. 1 LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 4 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 4 1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 3. Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI 6 II. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ (CỦA NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ) 8 1. Những ảnh hưởng tích cực của FDI 8 2. Những ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 15 1. Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong việc thu hút vốn FDI 15 1.1. Những thuận lợi 15 b. Môi trường xã hội và chính trị ổn định. 15 c. Đường lối đối ngoại mở rộng và tích cực. 16 d. Có những lợi thế so sánh. 16 1.2. Khó khăn trong việc thu hút vốn FDI 18 a. Nền kinh tế thị trường còn sơ khai 18 b. Năng lực của đối tác Việt Nam còn nhiều hạn chế. 19 c. Thể chế và luật pháp còn nhiều nhược điểm 20 d. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa cao. 20 II. Thực trạng thu hút FDI ở Việt Nam trong thời gian qua. 21 1. FDI từ năm 1988 – 2011. 21 2. Đánh giá tình hình giải ngân của các dự án đầu tư FDI. 31 II. Đánh giá tác động của nguồn vốn FDI đến nền kinh tế Việt Nam 33 1. Tác động tích cực: 33 2. Tác động tiêu cực: 36 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 38 1. Nhóm giải pháp về quy hoạch: 38 2. Nhóm giải pháp về luật pháp, chính sách: 38 4. Nhóm giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng: 39 5. Nhóm giải pháp về lao động, tiền lương: 40 6. Nhóm giải pháp về cải cách hành chính: 41 KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY