Đề tài Tình hình hoạt động và định hướng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM(NHNo&PTNT) VÀ NGÂN HÀNG NO&PTNT - CHI NHÁNH CẦU GIẤY 1.Lịch sử hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Cầu Giấy 2. Bộ máy tổ chức và chức năng của các phòng ban NHNo&PTNT Cầu Giấy CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.Tình hình huy động vốn 2. Tình hình sử dụng vốn 2.1 Tổng dư nợ: 2.2 Nợ xấu 3. Các hoạt động khác 3.1 Thanh toán quốc tế 3.2 Hoạt động tài chính 3.3 Thẻ ATM CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT – CHI NHÁNH CẦU GIẤY 1. Những kết quả hoạt động của Ngân hàng No&PTNT Cầu Giấy trong thời gian qua 2. Những hạn chế cần quan tâm xử lý để phát triển và những giải pháp đã thực hiện 2.1 Những hạn chế 2.2 Những giải pháp đã thực hiện 2.3 Bài học kinh nghiệm 3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Ngân hàng No&PTNT Cầu Giấy trong giai đoạn hiện nay 3.1. Về công tác huy động vốn 3.2. Công tác đầu tư tín dụng 3.3. Về phát triển Thanh toán quốc tế 3.4. Về công tác phát triển dịch vụ và Marketing 3.5. Nâng cao năng lực tài chính 3.6. Công tác kiểm tra, kiểm soát 3.7. Công tác cán bộ, đào tạo và màng lưới 3.8. Triển khai thực hiện công tác khoán chỉ tiêu kế hoạch gắn với tài chính đến từng bộ phận nhận khoán 3.9. Công tác phong trào, đoàn thể

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY