Đề tài Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế

Đề bài: Tìm hiểu và mô tả chu trình doanh thu (bán hàng – thu tiền) hoặc chu trình chi phí (Mua hàng, dịch vụ – trả tiền) tại một doanh nghiệp thực tế. Bài làm Theo yêu cầu của đề bài em tiến hành tìm hiểu chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV. 1. §Æc ®iÓm cña C«ng ty CP KD than MiÒn B¾c – TKV Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV là Công ty con của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, được cổ phần hoá theo quyết định 4243/QĐ-BCN ngày 28/12/2005. Công ty có chức năng kinh doanh, chế biến và xuất khẩu than các loại; kinh doanh vận tải đường thuỷ, đường bộ, bốc xếp hàng hoá; kinh doanh nhập khẩu uỷ thác vật tư, thiết bị, phụ tùng . nhưng lĩnh vực chính là kinh doanh than mỏ nên trong bài viết này chu trình doanh thu chỉ đề cập đến hoạt động trong kinh doanh than. Chế độ kế toán áp dụng: theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các qui định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt nam ban hành theo quyết đinh số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và các qui định hiện hành áp dụng cho Tập đoàn than Khoáng sản Việt nam được ban hành theo Quyết định 2917/QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006 về việc “Ban hành chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt nam”, Quyết định số 36/QĐ -TCKT ngày 10/01/2007 của Giám đốc Công ty CPKD than Miền Bắc – TKV về việc “Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng trong nội bộ Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV”. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. Công tác kế toán: thực hiện thủ công trên excel. Cơ cấu tổ chức: Công ty CP KD than Miền Bắc có 12 đơn vị thành viên (Công ty trực thuộc), dưới các đơn vị thành viên là các trạm kinh doanh than, đây là nơi than được xuất ra cho người tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY