Đề tài Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng

MỤC LỤC Mở đầu Trang 3 Chương I: Cơ sở lý luận về cảng biển và hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng biển 4 Đ.1 Cơ sở lý luận chung về cảng biển 4 1.1 Cảng biển và phân loại cảng biển 4 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng biển 5 1.3 Chức năng kinh tế của cảng biển 6 1.4 Tổ chức sản xuất ở cảng biển 6 Đ.2 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng biển 7 2.1 KháI niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 7 2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng 8 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của cảng 13 Chương II: Đỏnh giỏ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng HảI Phòng giai đoạn 2004-2007 22 Đ.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh của cảng HảI Phòng 22 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của cảng HP 22 1.2 Chức năng nhiệm vụ của cảng 23 1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của cảng 23 1.4 Tình hình phương tiện thiết bị của cảng 24 1.5 Cơ cấu tổ chức 24 1.6 Những thuận lợi và khó khăn của cảng 29 Đ.2 Đỏnh giỏ thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng HảI Phòng giai đoạn 2004-2007 30 2.1 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng 30 2.2 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu 42 2.3 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành theo khoản mục 45 2.4 Đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 48 2.5 Đánh giá tình hình thực hiện năng suất lao động bình quân 51 2.6 Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu lương bình quân 52 2.7 Đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định 53 Chương III: Đề xuất một số biện phỏp nhằm nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng 63 3.1 Những tồn tại trong thời gian qua có ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của cảng 63 3.2 Chiến lược phát triển đến năm 2010 của cảng HảI Phòng 65 3.3 Một số biện pháp nhằm năng cao hiệu quả SXKD của cảng 65 3.3.1 Biện pháp về tổ chức quản lý khai thác 65 3.3.2 Biện pháp thu hút khách hàng 66 3.3.3 Biện pháp về doanh thu và sản lượng 68 3.3.4 Biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật 69 3.3.5 Biện pháp về Marketing 69 3.3.6 Biện pháp về về giá cả 70 3.3.7 Biện pháp về về nguồn nhân lực 70 3.3.8 Biện pháp khác 71 Kết luận- Kiến nghị 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY