Đề tài Tìm hiểu công tác kế hoạch tại công ty cổ phần may Thăng Long

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG . 2 1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty 2 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3 1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Công ty . 5 1.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty . 5 1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 9 1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty . 10 1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian qua 11 PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG . 12 2.1. Hệ thống kế hoạch hiện nay của Công ty 12 2.2. Các căn cứ lập kế hoạch của Công ty 12 2.2.1. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Dệt – May giao 12 2.2.2. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và dự báo thị trường . 13 2.2.3. Căn cứ vào năng lực hiện có của Công ty . 14 2.2.4. Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước 16 2.3. Các phương pháp lập kế hoạch của Công ty . 20 2.4. Đánh giá công tác lập kế hoạch tại Công ty 20 2.4.1. Đánh giá công tác lập kế hoach trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua và xây dựng kế hoạch cho năm 2010 20 2.4.2. Những kết quả đạt được 25 2.4.3. Những tồn tại 27 2.4.4. Những nguyên nhân . 28 PHẦN 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 29 3.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức trong Công ty . 29 3.2. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường . 30 3.3. Tăng cường bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác lập kế hoạch 31 3.4. Tăng cường hoạt động thu thập và xử lý thông tin . 31 3.5. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban trong Công ty 33 3.6. Đánh giá chính xác việc thực hiện các kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh để rút ra bài học kinh nghiệm 33 KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY