Đề tài Tiền lương và các khoản phụ phí theo lương tại Công ty sản xuất và xuất khẩu Bao bì Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I.Bản chất tiền lương trong doanh nghiệp 3 1.Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương. 3 2.Chức năng của tiền lương. 4 3.Nguyên tắc tính trả lương. 4 II.Các hình thức tiền lương, nội dung quỹ lương và các khoản trích theo lương. 5 1.Các hình thức trả lương theo thời gian. 5 2.Một số chế độ khác khi tính lương. 8 3.Nộidung quỹ tiền lương. 11 4. Các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 13 III. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15 1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 15 2. Hạch toán chi tiết tiền lương. 16 3. Tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương. 22 4. Tổ chức hệ thống sổ sách 23 PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI 28 I.Một số nét khái quát về Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội. 28 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 28 2.Bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty. 29 3.Nguồn lực Công ty. 31 4. Tổ chức công tác Kế toán và phân loại lao động. 32 5.Thuận lợi và khó khăn của Công ty. 36 6 Các hình thức trả lương và chế độ tiền lương tại Công ty. 37 II. Thực trạng tổ chức hạch toán tiền lương tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội. 42 1.Hạch toán chi tiết. 42 2.Hạch toán tổng hợp. 47 III.Thực trạng tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội. 52 1.Hạch toán chi tiết. 52 PHẦN III. Ý KIẾN KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI 61 I.Đánh giá về công tác quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .61 1.Công tác Kế toán chung: 61 2.Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 62 II.Thuận lợi, khó khăn phương hướng mục tiêu của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội trong việc quản lý sử dụng quỹ lương. 63 1.Thuận lợi và khó khăn. 63 2.Phương hướng mục tiêu. 64 III.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội. 65 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY