Đề tài Thực trạng về cơ chế quản lý tiền lương trong các Doanh nghiệp ở nước ta hiện nay và phương hướng hoàn thiện

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1- Khái niệm và bản chất của tiền lương. 1.2 - Vai trò của chính sách tiền lương trong sản xuất kinh doanh. 4 1.3 - Tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lương trong các doanh nghiệp . 5 1.4 - Nhiệm vụ của hạch toán tiền lương. 6 1.5 - Các hình thức tiền lương. 6 1.5.1 - Hình thức trả lương theo thời gian. 7 1.5.2 - Hình thức trả lương theo sản phẩm. 8 PHẦN II KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 10 2.1 - Hạch toán chi tiết tiền lương. 11 2.1.1 - Hạch toán số lượng lao động. 11 2.1.2 - Hạch toán sử dụng thời gian lao động. 11 2.1.3 - Hạch toán kết quả lao động. 11 2.1.4 - Tính lương, tính thưởng và lập bảng thanh toán lương. 11 2.2 - Hạch toán tổng hợp tiền lương. 13 2.2.1 - Tài khoản sử dụng. 13 2.2.2 - Trình tự hạch toán. 14 PHẦN III THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 17 3.1 - Thực trạng về cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. 17 3.1.1 - Mặt tích cực. 17 3.1.2 - Những mặt tồn tại. 18 3.2 - Phương hướng hoàn thiện. 21 LỜI KẾT 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY