Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư phát triển của Tổng công ty thép Việt Nam

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3 I Lý luận chung về đầu tư phát triển 3 1. Khái niệm đầu tư phát triển 3 1.1 Khái niệm đầu tư phát triển 3 1.2 Đặc điểm của đầu tư phát triển 3 2. Phân loại các hoạt động đầu tư 4 3 Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển 8 3.1 Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế của đất nước 8 3.2 Trên góc độ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 11 4 Đầu tư trong doanh nghiệp 11 4.1 Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 11 4.2 Vốn và vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 12 4.3 Phân loại vốn đầu tư trong doanh nghiệp 13 4.4 Vai trò của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 14 u tư quyết định sự phát triển của các cơ sở: 15 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 15 4.6 Đánh giá hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp 16 a. Hiệu quả tài chính 16 b. Hiệu quả kinh tế xã hội 19 II Tổng quan về ngành thép Việt Nam và sự cần thiết đầu tư phát triển ngành thép 20 1 Tình hình tài nguyên trong nước phục vụ ngành thép 20 2 Hiện trạng ngành thép về trình độ công nghệ và trang thiết bị 23 3 Cơ cấu sản xuất ngành thép hiện nay 25 4 Đánh giá xuất phát điểm của ngành thép 26 5 Vai trò của ngành thép trong nền kinh tế 26 6 Sự cần thiết đầu tư phát triển ngành thép 28 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2002 30 I Khái quát về Tổng công ty thép Việt Nam 30 1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty thép Việt Nam 30 2 Vị trí của Tổng công ty thép Việt Nam trong ngành thép 32 II Hoạt động đầu tư của Tổng công ty thép Việt Nam xem xét theo cơ cấu các nguồn vốn 35 III Hoạt động đầu tư của Tổng công ty thép Việt Nam xem xét theo lĩnh vực đầu tư 40 1 Tình hình đầu tư cho thiết bị công nghệ của Tổng công ty thép Việt Nam 40 2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty thép Việt Nam 44 IV Hoạt động đầu tư phát triển của các đơn vị thành viên của Tổng công ty thép Việt Nam 47 V Những thành tựu đạt được của Tổng công ty thép Việt Nam thời gian qua 52 1 Kết quả của hoạt động đầu tư của Tổng công ty thép thời gian qua 52 1.1 Công ty gang thép Thái Nguyên 53 Kết quả sản xuất và tiêu thụ thép của công ty gang thép 54 Thái Nguyên thời kỳ 2000 - 2002 54 1.2 Công ty thép Miền Nam 55 1.3 Công ty thép Đà Nẵng 56 3 Những khó khăn tồn tại của hoạt động đầu tư ở Tổng công ty thép Việt Nam thời gian qua. 57 3.1 Những khó khăn tồn tại 57 3.2 Nguyên nhân. 58 CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 60 I Định hướng phát triển ngành thép đến năm 2010. 60 1 Dự báo nhu cầu và thị trường tiêu thụ thép đến năm 2010. 60 2 Những dự án nằm trong quy hoạch đầu tư phát triển ngành thép đến năm 2010. 63 2.1 Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 63 2.1.1 Các dự án đầu tư chiều sâu: 63 2.1.2 Một số dự án đầu tư mới: 64 2.1.3 Các dự án đầu tư liên doanh: 65 2.2 Kế hoạch 5 năm 2005 - 2010 66 II Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. 67 1 Một số kiến nghị đối với Nhà nước 67 2 Một số giải pháp thực hiện phía các doanh nghiệp 70 2.1 Giải pháp về vốn đầu tư. 70 2.2 Giải pháp về công nghệ 70 2.3 Giải pháp về đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 72 2.4 Giải pháp về thị trường 72 2.5 Giải pháp hội nhập quốc tế. 72 3 Các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác dự án trong ngành thép: 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY