Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất thương mại Quang Minh

CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT: 1.TCMN : Thuû coâng myõ ngheä 2.CTCPSX-TM : Coâng ty Coå Phaàn Saûn Xuaát-Thöông Maïi 3.DN : Doanh nghieäp 4.CPBH : Chi phí baùn haøng 5.CPQLDN : Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 6.CPTC : Chi phí taøi chính 7.VNÑ : Vieät Nam Ñoàng 8.HTK : Haøng toàn kho 9.LÑ : Lao ñoäng 10.TCP : Toång chi phí 11.TLN : Toång lôïi nhuaän 12.PLN : Tyû suaát lôïi nhuaän 13.Tñt : Tyû suaát ñaàu tö 14.TSTTR : Tyû suaát töï taøi trôï 15.PCP : Tyû suaát chi phí 16.PTTCP : Tyû troïng chi phí 17.LÑ : Lao ñoäng MUÏC LUÏC Lôøi môû ñaàu: 1. Lyù do choïn ñeà taøi 1 2. Muïc tieâu nghieân cöùu 1 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu 2 4. Phöông phaùp nghieân cöùu . 3 5. Boá cuïc luaän vaên . 3 Chöông 1: Nhöõng lyù luaän cô baûn veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 4 1.1. Caùc khaùi nieäm veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 4 1.1.1. Khaùi nieäm veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 4 1.1.2. Khaùi nieäm veà lôïi nhuaän . 5 1.2. Noäi dung phaân tích 8 1.2.1. Phaân tích keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 8 1.2.2. Caùc chæ tieâu veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 12 1.3. Vai troø vaø söï caàn thieát phaûi naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 15 1.3.1. Vai troø cuûa vieäc phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh 17 1.3.2. Söï caàn thieát phaûi naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh 19 Keát luaän chöông 1 . 19 Chöông 2: Thöïc traïng hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh taïi coâng ty CPSX-TM Quang Minh 20 2.1. Giôùi thieäu toång quaùt veà coâng ty 20 2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø quaù trình phaùt trieån 20 2.1.2. Toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty . 22 2.1.3. Phöông thöùc kinh doanh 25 2.1.4. Doanh soá vaø lôïi nhuaän 26 2.1.5. Ñòa baøn kinh doanh . 27 2.1.6. Khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp 27 2.1.7. Nhaän xeùt chung vaø phöông höôùng phaùt trieån . 27 2.2. Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 28 2.2.1. Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh 28 2.2.2. Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh 48 2.3. Nhaän xeùt veà tình hình hoaït ñoäng kinh doanh taïi coâng ty 86 Keát luaän chöông 2 . 88 Chöông 3: Moät soá giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh 89 3.1. Ñaùnh giaù chung 89 3.1.1. Thaønh coâng vaø maët maïnh . 89 3.1.2. Nhöõng maët toàn taïi 90 3.2. Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh 92 3.2.1. Môû roäng kinh doanh, ñaåy maïnh baùn ra ñeå taêng doanh thu 92 3.3.2. Söû duïng hieäu quaû chi phí 95 3.3.3. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán . 96 3.3.4. Toå chöùc nhaân söï hôïp lyù . 97 3.3. Moät soá kieán nghò 99 3.3.1. Ñoái vôùi Nhaø Nöôùc . 99 3.3.2. Ñoái vôùi coâng ty . 100 Keát luaän chöông 3 . 102 Phaàn keát luaän . 82 BAÛNG DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU Trang Baûng 2.1 :Baûng doanh soá vaø lôïi nhuaän . 25 Baûng 2.2 : Baûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh . 29 Baûng 2.3 : Baûng phaân tích chung hieäu quaû hoaït ñoäng saûn kinh doanh . 32 Baûng 2.4 : Baûng phaân tích tình hình doanh thu . 37 Baûng 2.5 : Baûng phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän 45 Baûng 2.6 : Baûng phaân tích keát caáu taøi saûn . 49 Baûng 2.7 : Baûng keát caáu nguoàn voán 54 Baûng 2.8 : Baûng phaân tích söùc sinh lôøi cuûa voán kinh doanh 58 Baûng 2.9: Baûng phaân tích söùc saûn xuaát cuûa voán chuû sôû höõu . 60 Baûng 2.10: Baûng phaân tích söùc sinh lôøi cuûa voán kinh doanh . 62 Baûng 2.11: Baûng phaân tích chi phí kinh doanh 64 Baûng 2.12: Baûng phaân tích tình hình taêng giaûm löôïng haøng toàn kho 66 Baûng 2.13: Baûng toác ñoä quay voán haøng toàn kho 69 Baûng 2.14: Baûng söû duïng hieäu xuaát chi phí 72 Baûng 2.15: Baûng doanh lôïi treân chi phí . 74 Baûng 2.16: Baûng phaân tích keát caáu lao ñoäng 76 Baûng 2.17: Baûng thoáng keâ veà trình ñoä lao ñoäng 77 Baûng 2.18: Baûng phaân tích naêng suaát lao ñoäng . 79 Baûng 2.19: Baûng phaân tích hieäu quaû söû duïng lao ñoäng 82 Baûng 2.20: Baûng toång keát 84 DANH SAÙCH CAÙC HÌNH Hình 2.1: Moâ hình boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty . 22 Hình 2.2: Bieåu ñoà theå hieän doanh thu vaø lôïi nhuaän 25 Hình 2.3: Bieåu ñoà theå hieän lôïi nhuaän bình quaân vaø voán KDBQ 62 Hình 2.4: Bieåu ñoà theå hieän doanh thu vaø chi phí . 72 Hình 2.5: Bieåu ñoà theå hieän lôïi nhuaän vaø chi phí . 75 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. GVC. Nguyeãn Thò Mî, TS. Phan Ñöùc Duõng, ” Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh”, Nhaø Xuaát baûn Thoáng keâ, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 2008 2. TS. Nguyeãn Minh Kieàu, ” Taøi chính doanh nghieäp caên baûn”, Nhaø Xuaát baûn Thoáng keâ, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 2008 3. TS. Nguyeãn Khaéc Huøng, ” Taøi chính doanh nghieäp caên baûn”, Nhaø Xuaát baûn Thoáng keâ, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 2007). 4. Moät soá luaän vaên toát nghieäp cuûa khoùa 7 vaø khoùa 8 tröôøng Ñaïi Hoïc Bình Döông. 5. Moät soá taøi lieäu cuûa coâng ty Quang Minh · Baùo caùo keát quaû kinh doanh 2007-2009 · Baûng caân ñoái keá toaùn 2007-2009, taäp san 6. Website: · Baùo coâng thöông ñieän töû, hieäp hoäi TCMN laøng ngheà Haø Taây · Vinanet.com.vn, Vneconomy.vn MOÄT SOÁ SAÛN PHAÅM CUÛA COÂNG TY QUANG MINH [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg[/IMG] LÔØI MÔÛ ÑAÀU Toùm taét noäi dung: ü Lyù do choïn ñeà taøi ü Muïc tieâu nghieân cöùu ü Ñoái töôïng vaø phaïm vò nghieân cöùu ü Phöông phaùp nghieân cöùu ü Boá cuïc chuyeân ñeà [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg[/IMG] CHÖÔNG 1: NHÖÕNG LYÙ LUAÄN CÔ BAÛN VEÀ HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Toùm taét noäi dung: v Caùc khaùi nieäm veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh ü Khaùi nieäm veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh ü Khaùi nieäm veà lôïi nhuaän v Noäi dung phaân tích ü Phaân tích keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ü Caùc chæ tieâu veà hoaït ñoäng kinh doanh v Vai troø vaø söï caàn thieát phaûi naâng cao hieäu quaû kinh doanh ü Vai troø cuûa vieäc phaân tích hieäu quaû kinh doanh ü Söï caàn thieát phaûi naâng cao hieäu quaû kinh doanh [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image029.jpg[/IMG] CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG TAÏI COÂNG TY CPSX-TM QUANG MINH VEÀ HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Toùm taét noäi dung: v Giôùi thieäu toång quaùt veà coâng ty v Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh ¨ Phaân tích keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ü Phaân tích chung veà hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh ü Phaân tích tình hình doanh thu ü Phaân tích chung lôïi nhuaän ¨ Phaân tích hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh ü Hieäu quaû söû duïng voán ü Hieäu quaû söû duïng chi phí ü Hieäu quaû söû duïng lao ñoäng [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg[/IMG] CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Toùm taét noäi dung: v Ñaùnh giaù chung v Caùc giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh ü Môû roäng kinh doanh ñaåy maïnh baùn ra ñeå taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän ü Söû duïng hieäu quaû chi phí, quaûn lyù chaët cheõ chi phí söû duïng chi phí tieát kieäm vaø coù hieäu quaû ü Toå chöùc nhaân söï hôïp lyù, ñaøo taïo boài döôõng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ü Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán vaø taêng cöôøng huy ñoäng voán v Moät soá kieán nghò [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VNPT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg[/IMG] PHUÏ LUÏC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY