Đề tài Thực trạng và Giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC Lời nói đầu 3 Chương I: Cơ sở lý luận về cấp GCNQSD đất 5 I. Vị trí và vai trò của đất đai 5 1. Khái niệm 5 2. Vị trí của đất đai trong đời sống sản xuất và đời sống xã hội 5 3. Vai trò của đất đai 7 II. Đặc điểm và phân loại đất đai 9 1. Đặc điểm của đất đai 9 2. Phân loại đất 11 III. Quyền sử dụng đất và sự cần thiết phải cấp GCNQSD đất 13 1. Khái niệm về quyền sử dụng đất 13 2. Khái niệm GCNQSD đất 13 3. Sự cần thiết phải cấp GCNQSD đất 14 IV. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSD đất 17 1. Điều kiện tự nhiên 17 2. Điều kiện phát triển kinh tế 17 3. Điều kiện chính trị - xã hội 17 4. Quy hoạch sử dụng đất 18 V. Những quy định pháp lý về việc đăng ký và cấp GCNQSD đất 18 1. Yêu cầu chung của công tác cấp GCNQSD đất 18 2. Cơ sở pháp lý của đăng ký và cấp GCNQSD đất 19 3. Những quy định về xem xét và cấp GCNQSD đất 21 4. Thẩm quyền cấp GCNQSD đất 25 VI. Quy trình cấp GCNQSD đất 26 Chương II: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy 27 I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy 27 1. Điều kiện tự nhiên 27 2. Điều kiện kinh tế - xã hội 28 II. Thực trạng quỹ đất, tình hình giao đất và sử dụng đất tại quận Cầu Giấy 32 1. Thực trạng quỹ đất và tình hình biến động đất đai 32 2. Tình hình giao đất và sử dụng đất tại quận 34 III. Công tác tổ chức đăng ký cấp GCNQSD đất tại quận Cầu Giấy 38 1. Các đối tượng phải kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất 38 2. Tổ chức đăng ký cấp GCNQSD đất 39 3. Kết quả đăng ký 45 IV. Thực trạng xét và cấp GCNQSD đất tại quận Cầu Giấy 45 1. Tổ chức, thẩm quyền, kết quả xét và cấp GCNQSD đất 45 2. Các khoản thu khi cấp GCNQSD đất 49 V. Đánh giá chung về tình hình cấp GCNQSD đất trên địa bàn quận Cầu Giấy 51 1. Những kết quả đã đạt được 51 2. Những tồn tại và nguyên nhân 53 Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy 55 I. Những phương hướng nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất của quận Cầu Giấy 55 II. Giải pháp thúc đẩy tiến độ cấp GCNQSD đất 57 1. Giải pháp về tổ chức 57 2. Giải pháp về nhân sự 57 3. Giải pháp về cải tiến quy trình cấp GCNQSD đất 58 4. Các giải pháp thực hiện khác 58 III. Một số kiến nghị 60 Kết luận 61 Tài liệu tham khảo 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY