Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I

Mục lụcTrang Mở đầu 1 Chơng I: Mặt hàng nông sản và vai trò của xuất khẩu nông sản đối với nền kinh tế Việt Nam 3 I. Vai trò của xuất khẩu nông sản đối với nền kinh tế quốc dân. 3 1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu và vai trò của nó đối với nền kinh tế quốc dân. 3 1.1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu: 3 1.2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. 3 1.2.1. Xuất khẩu là phơng tiện chính tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phụcvụ CNH - HĐH đất nớc. 3 1.2.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. 4 1.2.3. Xuất khẩu tác động tích cực dến giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. 6 1.2.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại của nớc ta. 6 1.3. Vai trò của xuất khẩu đối với Công ty XNK Tổng hợp I. 7 2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu nông sản đối với nền kinh tế quốc dân. 8 II. Thị trờng nông sản thế giới và đặc điểm mặt hàng nông sản xuất khẩu. 9 1. Thị trờng nông sản thế giới. 9 2. Đặc điểm của mặt hàng nông sản xuất khẩu. 11 II. Nội dung của hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty Xnk tổng hợp I. 13 1. Nghiên cứu thị trờng, xác định mặt hàng xuất khẩu 13 1.1. Nghiên cứu thị trờng hàng hoá thế giới 13 2. Xây dựng chiến lợc và kế hoạch xuất khẩu. 17 2.1. Chiến lợc xuất khẩu. 17 2.2. Kế hoạch xuất khẩu. 18 3. Lựa chọn hình thức xuất khẩu nông sản. 18 4. Các hoạt động marketing trong xuất khẩu nông sản. 19 5. Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất khẩu nông sản. 20 5.1. Tạo nguồn hàng xuất khẩu. 20 5.2. Đàm phán ký kết hợp đồng. 22 5.3. Ký kết hợp đồng xuất khẩu 22 5.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng. 23  Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I 24 I. Khái quát chung về Công ty XNK Tổng hợp I. 24 1. Sơ lợc quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 24 2. Cơ cấu tổ chức: 26 3. Tình hình cán bộ công nhân viên của Công ty. 29 4. Tình hình tài chính của Công ty. 30 5. Sự vận hành và phát triển của Công ty. 32 5.1. Giai đoạn I: (Từ tháng 12/1981 đến cuối năm 1984). 32 5.2. Giai đoạn II (1985-1989) 32 5.3. Giai đoạn III (1990 -2001) 33 6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. 35 II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty. 36 1. Đặc điểm các mặt hàng nông sản của Công ty. 36 2. Kim ngạch và cơ cấu. 37 3. Thị trờng xuất khẩu nông sản của Công ty. 38 III. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I. 40 1. Những kết quả đạt đợc. 40 2. Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân. 41  Chơng III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 43 I. Phơng hớng xuất khẩu nông sản của Công ty trong những năm tiếp theo. 43 1. Định hớng xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian tới. 43 2. Phơng hớng xuất khẩu nông sản của Công ty trong những năm tiếp theo. 44 II. Các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty. 45 1. Phát triển và mở rộng thị trờng. 45 1.1. Nghiên cứu lựa chọn thị trờng. 45 1.2. Sử dụng các chính sách Marketing thích hợp. 45 1.3. Các thị trờng mà Công ty cần tập trung trong những năm tới. 46 2. Hoàn thiện công tác tạo nguồn hàng xuất khẩu. 47 2.1. Mở rộng hình thức tạo nguồn. 48 2.2. Đẩy mạnh chế biến, nâng cao chất lợng sản phẩm. 48 2.3. Thực hiện tốt công tác dự trữ và bảo quản hàng hoá. 49 3. Các giải pháp nâng cao cạnh tranh. 49 4. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 50 4.1. Hạch toán nghiệp vụ riêng đối với hàng nông sản. 50 4.2. Thành lập phòng Marketing. 51 4.3. Nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV 52 5. Xây dựng chiến lợc thích hợp cho xuất khẩu nông sản trong thời gian tới. 52 5.1. Các mục tiêu của Công ty. 53 5.2. Những giải pháp chiến lợc cụ thể. 53 6. Nâng cao nghiệp vụ ký kết hợp đồng. 54 IV. Một số kiến nghị với Nhà nớc. 54 1. Quy hoạch các vùng sản xuất và chế biến nông sản. 55 2. Trợ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. 55 2.1. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trờng. 55 2.2. Hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp. 56 3. Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo hớng đơn giản hơn, thông thoáng hơn phù hợp với cơ chế thị trờng. 56  Kết luận . 58  Tài liệu tham khảo 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY