Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công nghệ bán buôn qua chào hàng thương mại ở công ty TNHH thương mại Vạn An

Mở dịch vụ điện thoại, internet tên máy bay Với dịch vụ này, khách hàng có thể sử dụng điện thoại trên máy bay để gọi điện thoại đường dài trong nước và quốc tế.Với mức cước dự kiến đảm bảo tính cạnh tranh với các hãng hàng không quốc tế đang cung cấp, hành khách có thể đáp ứng được tiến độ công việc. 3.2. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô. Nh­ ®• nãi ë trªn bªn c¹nh nh÷ng cè g¾ng tÝch cùc, Vietnam airlines còng m¾c ph¶i gÆp nhiÒu lçi trong chÊt l­îng phôc vô, kh«ng Ýt hµnh kh¸ch phµn nµn vÒ chÊt l­îng dÞch vô cña Vietnam airlines. §ã lµ th¸i ®é phôc vô kh«ng tèt cña nh©n viªn s©n bay,®éi ngò tiÕp viªn hµng kh«ng, cã mét sè tr­êng hîp nh­ bÞ mÊt hµng ho¸ lµm kh«ng Ýt hµnh kh¸ch bÊt b×nh. N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng phôc vô cña c¸c dÞch vô c¬ b¶n vµ dÞch vô ngo¹i vi ®Ó kh¸ch hµng lu«n thÊy tho¶I m¸I khi ®Õn víi Vietnam airlines. Khi ViÖt Nam gia nhËp WTO ®• t¹o nhiÒu c¬ héi kh«ng chØ cho h•ng hµng kh«ng ViÖt Nam mµ cßn cho c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c nh­ kinh tÕ, du lÞch c¸c c¬ héi nh­ t¨ng l­îng kh¸ch ®Õn ViÖt Nam, gãp phÇn t¨ng doanh thu. Sù kiÖn ViÖt Nam ra nhËp hiÖp héi vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ ®• kh¼ng ®Þnh ®­îc chÊt l­îng dÞch vô cña Vietnam airlines trªn tÇm quèc tÕ.V× vËy kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. 3.3. Duy tr× vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a quan hÖ hîp t¸c víi c¸c h•ng hµng kh«ng trªn toµn thÕ giíi. TiÕp tôc më réng m¹ng ®­êng bay ®Õn c¸c thµnh phè trªn thÕ giíi, sö dông ®­êng bay th¼ng cña Vietnam airlines kh¸ch hµng sÏ tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY