Đề tài Thực trạng tổ chức kế toán của Công ty Đóng tàu Hồng Hà

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA XÍ NGHIỆ ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ 4 I. TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ 4 1.Quá trình hình thành và phát triển 4 2. Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp Đóng Tàu Hồng Hà 5 II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ. 5 1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế của xí nghiệp 5 3. Nguyên vật liệu ; quy trình công nghệ và sản phẩm của xí nghiệp. 6 4.Cơ sở vật chất kỹ thuật của xí nghiệp 7 5. Vốn của xí nghiệp 8 III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ 3 NĂM GẦN ĐÂY. 9 IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 10 1. Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 10 V. CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 12 PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ NĂM 2006 17 I. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 17 1. Tài sản cố định 17 II. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 33 1. Tài khoản sử dụng 33 2. Đặc điểm phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ trong xí nghiệp 33 3. Phương pháp tính giá nhập xuất NVL, CCDC 34 4. Hạch toán tổng hợp NVL 34 5. Những vật liệu; công cụ dụng cụ mà xí nghiệp thường dùng 34 III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 42 IV. KẾ TOÁN TẬP HỢP 46 1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 46 2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 46 V. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM; TIÊU THỤ THÀNH PHẨM; XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH; PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN. 50 1. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh. 50 2.Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 51 VI. NHỮNG PHẦN HÀNH KẾ TOÁN KHÁC 56 1. Kế toán vốn bằng tiền 56 2. Kế toán Thanh toán 58 1. Bảng cân đối kế toán 63 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 68 I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 68 1. Nhận xét chung 68 2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty 69 KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY