Đề tài Thực trạng huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội

Bộ Tài chính. 5. TS. Nguyễn Thị Lan, Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội. 6. TS. Trương Thị Minh, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 7. Ths. Phạm Thị Thanh Bình, Viện NCPT KT-XH Hà Nội. 8. Ths. Cấn Quang Tuấn, Văn phòng UBND- HĐND TP. Hà Nội. 9. CN. Nguyễn Huy Dương, Viện NCPT KT-XH Hà Nội 10. Ths. Nguyễn Thị Diễm Hằng, Viện NCPT KT-XH Hà Nội 11. Ths. Nguyễn Thị Kim Nhã, Tổng cục Thống kê. 12. TS, Nguyễn Duy Phong, Sở Tài chính Hà Nội 13. TS. Trần Xuân Hải, Khoa sau đại học - Học viện Tài chính - Bộ Tài chính 14. TS. Lê Viết Thái, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương ; Bộ KH&ĐT Đề tài được sự phối hợp, giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân khác trong Viện NCPT KT-XH Hà Nội, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT. BẢNG CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CK Chứng khoán CP Cổ phiếu CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp GPMB Giải phóng mặt bằng HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho Bạc nhà nước KH-CN Khoa học - công nghệ NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NSNN Ngân sách nhà nước QSD Quyền sử dụng TP CQĐP Trái phiếu chính quyền địa phương TPCP Trái phiếu chính phủ TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán TTTC Thị trường tài chính UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng cơ bản XHH Xã hội hóa MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU6 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 7 I.1. Khái niệm và vai trò của vốn dài hạn. 7 I.2. Đặc điểm vốn đầu tư phát triển dài hạn. 9 I.3. Các phương thức huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô. 11 I.3.1. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua kênh Ngân sách Nhà nước. 11 I.3.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng. 17 I.3.3. Huy động và sử dụng vốn thông qua thị trường tài chính17 I.3.4. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua hình thức thuê mua tài chính. 20 I.3.5. Huy động và sử dụng vốn dài hạn thông qua các kênh khác30 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HÀ NỘI. 33 II.1. Đánh giá chung thực trạng khai thác và sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Hà Nội những năm gần đây. 33 II.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua ngân sách nhà nước43 II. 2.1. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua kênh vốn XDCB tập trung của NSNN Thành phố. 43 II.2.2. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua KBNN50 II.3. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua các ngân hàng thương mại57 II.3.1. Tình hình huy động vốn dài hạn. 57 II.3.2. Tình hình sử dụng vốn dài hạn. 58 II.3.3. Những vấn đề đáng chú ý trong việc khai thác và sử dụng vốn dài hạn của các NHTM Hà Nội.60 II.4. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua thị trường tài chính63 II.4.1. Đặc điểm của thị trường tài chính Việt Nam và Hà Nội63 II.4.2. Hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán chính thức.66 II.4.3. Hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán ở thị trường tự do.70 II.4.4. Sự cần thiết và vai trò của trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội đối với kinh tế Thủ đô và cả nước. 73 II.5. Huy động và sử dụng vốn dài hạn qua thuê mua tài chính. 75 II.6. Huy động vốn qua đấu giá quyền sử dụng đất78 II.6.1. Cơ sở và nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất79 II.6.2. Ưu điểm và hạn chế trong đấu giá quyền sử dụng đất:82 II.6.3. Kết quả thực hiện đấu giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua. 83 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN DÀI HẠN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. 89 III.1. Quan điểm, phương hướng chung trong huy động và sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế ở Hà Nội thời gian tới.89 III.2. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn đầu tư phát triển dài hạn qua ngân sách nhà nước. 93 III.3. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn đầu tư dài hạn qua KBNN102 III.3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn thông qua KBNN106 III.4. Những phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua các ngân hàng thương mại109 III.4.1. Phương hướng và giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn qua các NHTM109 III.4.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn của các NHTM112 III.5. Những phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua thị trường tài chính.115 III.5.1. Mô hình tổ chức hoạt động tại TTGDCK Hà Nội.116 III.5.2. Về các giải pháp tổ chức thực hiện.125 III.6. Phương hướng và giải pháp huy động, sử dụng vốn qua hoạt động thuê mua tài chính ở Hà Nội137 III.7. Phương hướng và các giải pháp khác để tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô141 III.7.1. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư dài hạn phát triển kinh tế dưới nhiều loại hình doanh nghiệp. 141 III.7.2. Phát triển hệ thống các Quỹ nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư143 III.7.3. Mở rộng đấu giá quyền sử dụng đất cho các mục đích kinh doanh144 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 146 * Kết luận. 146 * Các kiến nghị147 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO152 PHỤ LỤC. 153

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY