Đề tài Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu nam Hà Nội (simex)

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I - BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1. Bản chất của xuất khẩu 2. Vai trò của xuất khẩu 2.1. Đối với sự phát triển nền kinh tế của một quốc gia nói chung và đối với Việt Nam nói riêng 2.2. Đối với một doanh nghiệp II - NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1. Nghiên cứu thị trường 2. Tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 3. Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng 3.1. Các hình thức giao dịch 3.2. Đàm phán, nghệ thuật đàm phán 3.3. Ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hoá 4. Thực hiện hợp đồng 5. Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu III - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1. Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh (bên ngoài doanh nghiệp) 1.1. Các chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước 1.2. Nhu cầu tiêu dùng, sự bố trí của sản xuất dân cư tập trung hay phân tán. 1.3. Môi trường khoa học kỹ thuật tự nhiên 2. Nhóm nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp 2.1. Trình độ quản lý kinh tế 2.2. Chi phí sản xuất 2.3. Chất lượng sản phẩm 2.4. Tổ chức hoạt động tiêu thụ 2.5. Tổ chức các hoạt động kinh tế vi mô của doanh nghiệp. * Nhận xét - sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (SIMEX) I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SIMEX 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty SIMEX 2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty SIMEX 2.2. Đặc điểm về hàng hoá 2.3. Đặc điểm của bộ máy tổ chức 2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 2.5. Tình hình vốn kinh doanh của Công ty SIMEX II - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SIMEX TRONG CÁC NĂM (1999 - 2001). 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1999 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2000 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2001 4. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2002 III - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SIMEX TRONG CÁC NĂM (1999- 2001) 1. Phân tích hoạt động xuất khẩu theo mặt hàng 2. Phân tích hoạt động xuất khẩu theo phương thức xuất khẩu 3. Phân tích hoạt động xuất khẩu theo thời gian 4. Quy trình nghiệp vụ xuất khẩu của Công ty IV. KẾT LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SIMEX 1. Kết luận chung 2. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của Công ty SIMEX. PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (SIMEX) I - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SIMEX 1. Định hướng hoạt động xuất khẩu 2. Những biện pháp thực hiện mục tiêu xuất khẩu của Công ty 2.1. Biện pháp về mặt hàng 2.2. Biện pháp về nguồn hàng 2.3. Biện pháp về bán hàng 2.4. Biện pháp xúc tiến quảng cáo 2.5. Biện pháp về vốn kinh doanh 2.6. Biện pháp về con người II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI Biện pháp 1: Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường xuất khẩu Biện pháp 2: Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động xuất khẩu Biện pháp3: Đổi mới và hoàn thiện chiến lược sản phẩm Biện pháp 4: Hoàn thiện quy trình xuất khẩu Biện pháp 5: Hoàn thiện hoạt động đảm bảo nguyên liệu cho hoạt động xuất khẩu Biện pháp 6: Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh Biện pháp 7: Nâng cao trình độ của đội ngũ công nhân viên Biện pháp 8: Hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty III - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KẾT LUẬN thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY