Đề tài Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản nước ta sau khi hội nhập WTO

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ 2 SẢN PHẨM NGÀNH THUỶ SẢN 2 I. Vai trò và đặc điểm của tiêu thụ sản phẩm ngành thuỷ sản 2 1. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 2 2. Đặc điểm TTSP thủy sản 3 II. Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản 4 1. Nội dung hoạt động TTSP của cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản 4 2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 9 III. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tiêu thụ sản phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản. 10 2. Nhóm nhân tố về cơ sở vật chất – Kỹ thuật và công nghệ của sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 11 3. Nhóm nhân tố về chính sách vĩ mô 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TTSP THUỶ SẢN NƯỚC TA SAU KHI GIA NHẬP WTO 14 I. Đăc điểm kinh tế - kĩ thuật và quá trình phát triển của ngành Thuỷ sản. 14 1. Vị trí, vai trò của ngành Thuỷ sản đối với nền kinh tề Việt Nam. 14 2. Đăc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành thuỷ sản. 21 3. Quá trình phát triển ngành thuỷ sản 28 II.Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của ngành thuỷ sản hiện nay 33 1. Tác động của WTO đến ngành Thuỷ sản 33 2. Thực trạng tiêu thụ thuỷ sản của ngành thuỷ sản ở nước ta 39 III. Đánh giá chung về thực trạng tiêu thụ thuỷ sản 50 1. Những kết quả đạt được và vấn đề đặt ra đối với tiêu thụ thuỷ sản nước ta 50 2. Phân tích SWOT đối với tiêu thụ thuỷ sản của Việt Nam 53 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 57 I. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiêm vụ phát triển của ngành thuỷ sản Việt Nam 57 1. Quan điểm phát triển ngành thuỷ sản 57 2. Mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản 57 3. Phương hướng nhiệm vụ phát triển của ngành thuỷ sản đến năm 2010 58 II. Giải pháp cho hoạt động tiêu thụ thuỷ sản 60 1. Giải pháp phát triển chung cho ngành thuỷ sản 60 2. Giải pháp phát triển từ phía các doanh nghiệp 61 III. Môi trường và điều kiện cần thiết để thực hiện các giải pháp. 66 1. Những lựa chọn về chính sách phát triển thuỷ sản của Việt Nam đến 2010 66 2. Một số đề xuất chính sách đối với Nhà nước nhằm phát triển thuỷ sản của Việt Nam trong những năm mới 74 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY