Đề tài Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần licogi 12

MỤC LỤC PHẦN 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12. 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 1 1.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 2 1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban của doanh nghiệp. 3 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 5 2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh. 5 2.2. Qui trình hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 12. 6 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm qua. 9 2.3.1. Bảng cân đối kế toán. 9 2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 13 2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản. 15 2.4.1. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. 15 2.4.2. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn. 16 2.4.3. Chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản. 17 2.4.4. Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 18 2.5. Tình hình người lao động. 19 PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 21 3.1. Môi trường kinh doanh. 21 3.2. Thuận lợi và khó khăn. 22 3.2.1. Thuận lợi 22 3.2.2. Khó khăn. 22 3.2.3. Biện pháp khắc phục. 23 3.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY