Đề tài Thực trạng Hoàn thiện lập Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty đường sông miền Bắc

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU I. THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC 7 1. Tổng quan về tổng công ty đường sông miền Bắc 7 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 7 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 12 1.2.1. Ngành nghề sản xuất kinh doanh 12 1.2.2. Sản phẩm, loại hàng hoá 13 1.2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh 13 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty 15 1.3.1. Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 15 1.3.2. Công tác quản lý 17 2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị 20 2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 20 2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 20 2.1.2. Mối quan hệ tổ chức bộ máy kế toán với bộ máy quản lý chung 23 2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 24 2.2.1. Thông tin chung về tổ chức công tác kế toán 24 2.2.2. Hệ thống tài khoản 24 2.2.3. Hệ thống chứng từ 25 2.2.4. Hệ thống báo cáo tài chính 28 2.2.5. Hệ thống sổ sách 28 2.3. Hạch toán kế toán tại Tổng công ty 32 3. Thực trạng lập Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán tại Tổng công ty 32 3.1. Tổng quan về tình hình lập báo cáo 32 3.2. Báo cáo tài chính tổng hợp của Tông công ty 35 3.3. Báo cáo tài chính hợp nhất 44 II. HOÀN THIỆN LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN BẮC 55 1.Sự cần thiết phải hoàn thiện 55 2. Đánh giá thực trạng việc lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh tại Tổng công ty đường sông miền Bắc 56 2.1. Những ưu điểm 57 2.2. Những tồn tại 58 3. Hoàn thiện việc lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về phương diện kế toán 58 4. Hoàn thiện việc lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về phương diện quản lý 59 5. Kết luận 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY