Đề tài Thực trạng hạch toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I - Một số khái niệm cơ bản: 1_ Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất .1 1.1 Khái niệm . 1 1.2 Phân loại . 1 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung chi phí 2 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí 2 1.2.3 Phân loại CPSX theo mối quan hệ với khối lượng SP 3 1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chụi chi phí 3 1.2.5 Phân loại CPSX theo nội dung cấu thành của chi phí .3 2_ Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm .4 2.1 Khái niệm .4 2.2 Phân loại .4 a, Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành .5 b, Theo phạm vi phát sinh chi phí 5 3_ Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .5 4_ Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính gía thành SP 6 4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .6 4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm .7 4.3 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8 5_ Sự cần thiết phải hạch toán CPSX và tính GTSP .8 II,Phương pháp hạch toán kế toán: 1_ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .9 1.1 Kế toán tập hợp CPSX theo phương pháp kê khai thương xuyên .9 1.1.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp .9 1.1.2 Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp .10 1.1.3 Kế toán tập hợp chi phí máy thi công 11 1.1.4 Kế toán tập hợp và phân tích CPSXChung .12 1.1.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 14 1.2 Kế toán tập hợp CPSX theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16 1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp 16 1.2.2 Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp .16 1.2.3 Kế toán tập hợp và phân tích CPSXChung 16 1.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 17 1.3 Các phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang .17 2_ Phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất 19 2.1 Kỳ tính giá thành .19 2.2 Phương pháp tính giá thành 19 PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI I, Tổng quan về Công ty Cao su Sao Vàng: 1.Sơ lược lịch sử ra đời và quá trình hình thành, phát triển .23 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cao su Sao Vàng .24 a, Chức năng 24 b, Nhiệm vụ .24 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .25 4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh .27 a, Đặc điểm sản phẩm và qui trình công nghệ sản xuất của Công ty Cao su Sao Vàng .27 b, Tổ chức hoạt động SXKD .29 5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .30 6. Đặc điểm công tác kế toán .31 6.1 Hình thức sổ Kế toán mà Công ty áp dụng .31 6.2 Hệ thống tài khoản kế toán mà Công ty áp dụng .33 6.3 Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty 34 6.4 Một số phần hành kế toán chủ yếu .35 II, Thực trạng tổ chức hạch toán CPSX ở Công ty Cao su Sao Vàng: 1. Phân loại chi phí sản xuất 40 2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất .41 3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất .42 3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42 3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 44 3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung .46 3.4 Xác định giá trị sản phẩm dở dang và tập hợp chi phí sản xuất .53 3.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 53 3.4.2 Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp .54 III, Thực trạng Công tác tính giá thành sản phẩm cuả Công ty CSSV: 1. Đối tượng tính giá thành 55 2. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành .55 3. Phương pháp tính giá thành 56 PHẦN III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG: I, Những ưu điểm trong công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cao su Sao Vàng Hà nội: 1_ Bộ máy kế toán của Công ty 58 1.1 Về tình hình nhân sự .58 1.2 Về tổ chức Công tác Kế toán 59 2_ Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .61 II, Những mặt hạn chế trong công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và giải pháp khắc phục: 1_ Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 62 2_ Hạch toán tiền lương nghỉ phép của Công nhân sản xuất 63 3_ Hạch toán chi phí năng lượng 63 4_ Phương pháp hạch toán chi phí bán thành phẩm .64 5_ Phương pháp tính giá thành bán thành phẩm .65 6_ Hệ thống tài khoản, sổ sách Kế toán công ty đang áp dụng 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY