Đề tài Thực trạng công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại NHNT Thành Công

LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động cho vay luôn là một trong những hoạt động cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hang. Đối với hầu hết các ngân hàng ,khoản mục cho vay chiếm quá nửa giá trị tổng tài sản và tạo ra từ ½ đến 2/3 nguồn thu của ngân hang. Đồng thời ,rủi ro trong hoạt động ngân hang có xu hướng tập trung vào danh mục các khoản cho vay.Tình trạng khó khăn về tài chính của một ngân hang thường phát sinh từ các khoản cho vay khó đòi,bắt nguồn từ một số nguyên nhân sau :Quản lý yếu kém ,cho vay không tuân thủ nguyên tắc tín dụng,chính sách cho vay không hợp lý và tình trạng suy thoái ngoài dự kiến của nền kinh tế.Vì thế , chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ta thấy thanh tra ngân hang thường xuyên kiểm tra cẩn thận danh mục cho vay của ngân hang.Và trong quá trình khách hang sử dụng tiền vay của ngân hang , ngân hang không thể kiểm soát trực tiếp được các hoạt động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan,có thể gặp khó khăn trong việc tră nợ ngân hang.Vì vậy ,một khoản vay dù được đánh giá tốt nhưng vẫn hàm chứa một mức độ rủI ro nhất định, nằm ngoài khả năng phân tích và giám sát của ngân hang. Như vậy để tránh rủi ro xảy ra trong hoạt động cho vay , các ngân hang thường quan tâm đến vấn đề bảo đảm tiền vay.Tuy bảo đảm tiền vay không phảI là mục đích của ngân hang khi ra quyết định cho vay nhưng nó có thể hạn chế được một phần nào rủi ro , nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân hang.Khi khách hang không trả được nợ cho ngân hang thì những tài sản bảo đảm chính là nguồn trả nợ thứ hai của khách hang . Trong trường hợp đó , để thu hồI đựơc nợ đầy đủ nhất thì ngân hang phảI thực hiện tốt công tác xử lý tài sản bảo đảm. Công tác xử lý tài sản bảo đảm đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh tạI các ngân hang nhưng hiện nay , việc thực hiện vẫn còn một số khó khăn , vướng mắc .Vì vậy , việc hoàn thiện công tác này tạI các ngân hang thương mạI nói chung và NHNT Thành Công nói riêng cần phảI được thực hiện như một biện pháp tạo đà để đẩy nhanh tiến trình lành mạnh hoá hoạt động tài chính của các ngân hàng. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA NHTM 2 1.1 Hoạt động cho vay của NHTM 2 1.1.1 Khái niệm 2 1.1.2 Phân loại cho vay 2 1.2 Tài sản bảo đảm tiền vay 5 1.2.1 Khái niệm về tài sản bảo đảm 5 1.2.2 Các loại tài sản bảo đảm 7 1.2.2.1 Tài sản cầm cố 7 1.2.2.2 Tài sản thế chấp 8 1.2.2.3 Tài sản hình thành từ vốn vay 9 1.2.2.4 Tài sản bảo lãnh của bên thứ ba 10 1.2.3 Điều kiện của tài sản bảo đảm tiền vay: 10 1.3 Công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 11 1.3.1 Khái niệm về công tác xử lý tài sản bảo đảm 11 1.3.2 Nội dung công tác xử lý bảo đảm tiền vay 11 1.3.2.1 Các trường hợp và thời điểm xử lý tài sản bảo đảm 11 1.3.2.2 Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm 13 1.3.2.3 Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm 14 1.3.2.4 Các thủ tục khi xử lý tài sản bảo đảm 16 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 21 1.4.1 Nhân tố chủ quan 21 1.4.2 Các nhân tố khách quan 22 CHƯƠNG 2 24 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NHNT THÀNH CÔNG 24 2.1 Tổng quan về NHNT Thành Công 24 2.1.1 Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động 24 2.1.1.1 Phòng Quan hệ khách hàng 25 2.1.1.2 Phòng Quản trị rủi ro: 27 2.1.1.3 Phòng Kế toán – Thanh toán : 28 2.1.1.4 Phòng Kinh doanh - dịch vụ: 32 2.1.1.5 Phòng Hành chính – nhân sự: 33 2.1.1.6 Phòng Ngân quỹ: 34 2.1.1.7 Tổ kiểm tra nộI bộ: 34 2.1.1.8 Tổ tổng hợp; 35 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Thành Công 36 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 37 2.1.2 2.Hoạt động tín dụng và bảo lãnh 37 2.1.2.3 Công tác kế toán và dịch vụ ngân hàng 38 2.1.2.4 Công tác phát hành và thanh toán thẻ 38 2.1.2.5 Công tác kinh doanh ngoạI tệ 39 2.1.2.6 Công tác thanh toán xuất nhập khẩu 39 2.1.2.7 Công tác ngân quỹ 39 2.1.2.8 Công tác phát triển mạng lướI ,marketing 40 2.1.2.9 Một số công tác khác 40 2.2 Thực trạng công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại NHNT Thành Công 41 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 41 2.2.2 Tình hình tài sản bảo đảm cần xử lý tại ngân hang 42 2.2.3 Thực trạng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại NHNT Thành Công 43 2.2.3.1 Những quy định về xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hang 44 2.2.3.2 Tình hình xử lý tại chi nhánh: 47 2.3 Đánh giá chung 49 2.4 Hạn chế và nguyên nhân 50 2.4.1 Hạn chế 50 2.4.2 Nguyên nhân 51 2.4.2.1 Nguyên nhân chủ quan: 51 2.4.2.2 Nguyên nhân khách quan 52 CHƯƠNG 3 55 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NHNT THÀNH CÔNG 55 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHNT THÀNH CÔNG: 55 3.2. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO VAY TẠI 56 NHNT-THÀNH CÔNG: 56 3.2.1. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ trong công tác xử lý tài sản: 56 3.2.2. Cần thuê chuyên gia pháp luật làm tư vấn trong hoạt động cho vay cũng như hoạt động xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ: 57 3.2.3. Đối với vấn đề phát mãi tài sản thế chấp, cấm cố để thu hồi nợ: 57 3.2.4.Thành lập một tổ có nhiệm vụ nghiên cứu về thi trường bất động sản: 57 3.2.5. Cần thường xuyên kiểm tra, giám sát 58 3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn: 58 3.2.7. Thực hiện tốt việc phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro: 58 3.3.CÁC KIẾN NGHỊ: 58 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ: 58 3.3.1.1.Hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay: 58 3.3.1.3. Cần điều chỉnh thời hiệu khởi kiện vi phạm hợp đồng: 59 3.3.1.4. Tháo gỡ những vướng mắc trong việc xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất: 60 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY