Đề tài Thực trạng công tác thu bảo hiẻm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2010

Đề tài: Thực trạng công tác thu bhxh ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại thành phố hà nội giai đoạn 2008 - 2010 MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở BNXH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3 I. Khái quát đặc điểm , tình hình chung ở BHXH Thành Phố Hà Nội có liên quan trực tiếp đến tình hình thực hiện BHXH 3 1.Đặc điểm tình hình ở BHXH Thành Phố Hà Nội : 3 2. Những thuận lợi , khó khăn. 9 II - Tình hình thực hiên công tác thu BHXH tại Thành Phố Hà Nội năm 2010. 9 1. Công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH. 10 2. Tình hình tham gia BHXH. 10 3. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. 11 III- Nhận xét và kiến nghị 18 1. Nhận xét 18 2. Kiến nghị 19 phần II. CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP 21 CHƯƠNG I. Tổng quan về BHXH và công tác thu BHXH ở 21 khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 21 I.Khái niệm, bản chất, đối tượng, chức năng và tính chất của BHXH: 21 II.Quản lý và sử dụng các quỹ BHXH 33 III.Vai trò của công tác thu BHXH: 36 IV. Chính sách Bảo hiểm xã hội đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh : 39 CHƯƠNG II. tình hình thực hiên công tác thu Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 42 2.1.Tình hình thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh : 42 III. Những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại: 49 Chương III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở BHXH 55 thành phố hà nội. 55 1.1. Một số giải pháp : 55 1.2. Một số kiến nghị: 57 1.3. Một số giải pháp khác : 59 Kết Luận 60 Bảng phụ lục : 62 đây là font .vntime

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY