Đề tài Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Linh

MỤC LỤC CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 1.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 1.2. Kế toán doanh thu bán hàng. 1.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán. 1.4. Kế toán chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp. 1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG LINH 1. Đặc điểm,tình hình chung của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh. 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 1.2. Chức năng,nhiệm vụ kinh doanh của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh 1.3. Đặc điểm kinh doanh và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh. 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh. 2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh 2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh. 2.2. Kế toán doanh thu bán hàng của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh. 2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh. CHƯƠNG 3:MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG LINH 1. Nhận xét,đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh 1.1. Ưu điểm ; 1.2. Tồn tại chủ yếu; 2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH TM & DV Hoàng Linh. 2.1. Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 2.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng để tính chính xác kết quả tiờu thụ của từng mặt hàng 2.3. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY