Đề tài Thực tập tại hội đồng nhân dân tỉnh

LÝ do chän ®Ò tµi: Héi ®ång nh©n d©n lµ c¬ quan §¹i biÓu cña nh©n d©n, lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, thay mÆt nh©n d©n sö dông quyÒn lùc nhµ n­íc vµ lµ gèc cña chÝnh quyÒn nh©n d©n. v× vËy ë bÊt k× thêi ®iÓm nµo còng ph¶i chó ý ®æi míi tæ chøc va ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. Trong t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc hiÖn nay th× viªc x©y dùng tæ chøc vµ ®Ò ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n trë nªn v« cïng cÊp thiÕt. V× vËy t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho bµi tËp lín cña m×nh. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu: ViÖc nghiªn cøu vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n trong x· héi ngµy nay kh«ng ph¶i lµ b©y giê míi ®Æt ra mµ tõ l©u ®· ®­îc c¸c häc gi¶, c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c tr­êng §¹i häc hÕt søc quan t©m nh­ : ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2007). §Ò tµi “Nghiªn cøu nh»m cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh’’. TS §ç Ngäc H¶i (2007). “Ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong ho¹t ®éng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng ë n­íc ta hiÖn nay”. TS Mai §øc Léc (2008). “§æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp t¹i thµnh phè §µ N½ng” Tr­êng C¸n bé thµnh phè Hå ChÝ Minh (2006). “§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng v¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n thµnh phè nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña thµnh phè Hå ChÝ Minh”. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: §èi t­îng nghiªn cøu cña bµi tËp lín lµ Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. Ph¹m vi nghiªn cøu lµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An (Kho¸ XV, nhiÖm k× 2004 - 2011). C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n ®­îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p n¨m 1946, n¨m 1959, n¨m 1980 vµ n¨m 1992 (söa ®æi). Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian, h¬n n÷a b¶n th©n cßn lµ mét sinh viªn, tr×nh ®é häc vÊn cßn nhiÒu h¹n chÕ, kh¶ n¨ng vËn dông c¸c nguån t­ liÖu hÕt søc khã kh¨n. Cho nªn bµi tËp lín cña t«i cßn dõng l¹i ë nghiªn cøu b­íc ®Çu. 4. Môc ®Ých nghiªn cøu: Môc ®Ých nghiªn cøu cña bµi tËp lín lµ nh»m lµm næi bËt nh÷ng ­u ®iÓm, nh÷ng h¹n chÕ trong c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n nãi chung vµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An nãi riªng tõ ®ã thÊy ®­îc cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng, ®æi míi ë bé phËn nµo vµ x©y dùng ®æi míi nh­ thÕ nµo. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh cña x· héi trong xu thÕ héi nhËp. 5. Nguån tµi liÖu vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ khã kh¨n vÒ nguån tµi liÖu còng nh­ c¸c sè liÖu thùc tÕ cho nªn ®Ó phôc vô cho viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i chñ yÕu dïng c¸c tµi liÖu: LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n (2003); LuËt HiÕn Ph¸p ViÖt Nam (1992); Ph¸p lÖnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ë mçi cÊp; mét sè tµi liÖu nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n, mét sè t­ liÖu kh¸c trªn m¹ng Internet, cïng víi gi¸o tr×nh LuËt HiÕn ph¸p ViÖt Nam. Lµm ®Ò tµi thuéc lÜnh vùc luËt HiÕn ph¸p ViÖt Nam nªn khi tiÕn hµnh nghiªn cøu, t«i chñ yÕu sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp vµ so s¸nh. 6. Bè côc bµi tËp lín: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, néi dung cña bµi tËp lín chia lµm 2 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: LÝ luËn chung vÒ Héi ®ång nh©n d©n. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ Héi ®ång nh©n d©n. 1.2. VÞ trÝ, tÝnh chÊt, chøc n¨ng cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.3. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.4. C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.4.1. C¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång nh©n d©n. 1.4.2. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n. Ch­¬ng 2: Thùc tiÔn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh. ( Liªn hÖ Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An kho¸ XV nhiÖm k× 2004 - 2011 ). 2.1. Kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi tØnh NghÖ An. 2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: 2.2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An: (Kho¸ XV nhiÖm k× 2004 – 2011) 2.2.1.1 Th­êng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An. 2.2.1.2. C¸c Ban cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An. 2.2.1.3. C¸c tæ §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh. 2.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An (N¨m 2008) 2.3.1. Tæ chøc c¸c k× häp cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh kho¸ XV. 2.3.2. Ho¹t ®éng c«ng t¸c tiÕp d©n. 2.3.3. Néi dung ho¹t ®éng t¹i k× häp. 2.3.4. Ho¹t ®éng thÈm tra gi¸m s¸t ho¹t ®«ng cña c¸c Ban ngµnh. 2.4. NhËn xÐt vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh NghÖ An. 2.5. Nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 2.6. Ph­¬ng h­íng vµ mét sè kiÕn nghÞ. 2.6.1. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng. 2.6.2. Mét sè kiÕn nghÞ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY