Đề tài Thực tập đơn vị thi công của Công Ty 508

LÔØI NOÙI ÑAÀU Nhaèm giuùp ñôõ sinh vieân chuùng em coù theå tieáp caän vôùi thöïc teá coâng vieäc sau hôn boán naêm hoïc taäp treân gheá nhaø tröôøng, sau khi hoaøn thaønh hoïc lyù thuyeát sinh vieân chuùng em caàn ñeán caùc ñôn vò saûn xuaát ñeå hoïc taäp thöïc teá, lieân heä giöõa lyù thuyeát ñaõ hoïc vôùi thöïc tieãn saûn xuaát. Taïi caùc ñôn vò thöïc taäp, sinh vieân seõ tìm hieåu caùc taøi lieäu, caùc soá lieäu chuaån bò cho vieäc laøm ñoà aùn toát nghieäp sau naøy. Caùc thaày coâ trong boä moân Xaây Döïng Caàu Ñöôøng, Khoa Coâng Trình, Tröôøng Ñaïi Hoïc Giao Thoâng - Vaän Taûi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho chuùng em ñi thöïc taäp trong thôøi gian 7 tuaàn. Em ñöôïc boá trí thöïc taäp taïi ñôn vò thi coâng cuûa Coâng Ty 508 . Trong khoaûng thôøi gian thöïc taäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ raát taän tình, chu ñaùo cuûa caùc anh chò trong coâng ty, ñaëc bieät laø ñôn vò thi coâng. Vì vaäy maø qua quaù trình thöïc taäp em ñaõ coù ñieàu kieän thaâm nhaäp thöïc teá, coù ñieàu kieän cuûng coá kieán thöùc caùc hoïc phaàn ñaõ ñöôïc hoïc vaø ñoái chieáu vôùi thöïc teá, hieåu bieát vaø thaønh thaïo caùc thao taùc cô baûn trong xaây döïng caàu -ñöôøng. Qua ñoù em coù theâm hieåu bieát veà caùch toå chöùc moät coâng trình vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khi thi coâng cuõng nhö thöïc teá thi coâng ngoaøi hieän tröôøng nhö theá naøo. Qua ñaây em xin gôûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán: - Thaày Phaïm Ngoïc Saùng – giaùo vieân höôùng daãn thöïc taäp. - Caùc caùn boä kyõ sö, caùc anh chò cuûa coâng ty. - Caùc anh chò kyõ sö, caùc anh chò coâng nhaân taïi coâng tröôøng trong thôøi gian qua giuùp ñôõ taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát ñeå cho em hoaøn thaønh toát nhieäm vuï thöïc taäp cuûa mình. Em xin höùa seõ ñem nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc taäp ñöôïc trong thôøi gian qua aùp duïng vaøo vieäc hoïc taäp moät caùch toát nhaát cuõng nhö trao doài tri thöùc cho mình. Em xin chaân thaønh caûm ôn. CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY 508 1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 508 Giới thiệu sơ lược về Công ty 1. Tên công ty: Công ty 508 Ngày 11 tháng 11 năm 1975 bằng quyết định số 3682/QĐ/TCCB Bộ Giao Thông Vận Tải đã quyết định thành lập Công ty cầu 12 thuộc Xí Nghiệp Liên Hiệp Công Trình 3 với chức năng nhiệm vụ: Xây dựng công trình cầu đường. Trước yêu cầu mới ngày 24-10-1983, theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải, Xí nghiệp cầu đường 502, sáp nhập với Công ty cầu 12 thành Xí nghiệp xây dựng cầu đường 508 trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xây dựng giao thông khu vực 5. Từ Công ty cầu 12- Xí nghiệp cầu đường 508- Công ty xây dựng đường 508 - Công ty công trình giao thông 508, và Công ty 508 cho đến ngày 03-01-1992 - Công ty lại mang tên Công ty Xây dựng công trình giao thông 508 và đến tháng 5 năm 1995 được đổi tên thành Công ty 508 cho đến ngày nay 2. Địa chỉ chi nhánh phía nam: 106đường số 8, khu dân cư ven sông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 3. Số điện thoại: 08 3 77 606 77 4. Số Fax: 08 3 77 606 88 5. Website: www.company508.com.vn\ 6. Địa bàn hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY