Đề tài Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 1988 - 2011

Mục Lục Lời Mở đầu .1 Chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài .5 1.1 Cơ sở lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài .5 1.1.1. Nguyên nhân hình thành và phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 1.1.2. khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 1.1.2.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 1.1.2.2. Các hình thức cơ bản của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 8 1.1.2.3. Bản chất của FDI .10 1.1.2.4. Đặc điểm của FDI 12 1.1.2.4.1 Những mặt tích cực 12 1.1.2.4.2 Một số hạn chế .14 1.2 Kinh nghiệm thu hút và sử dụng vốn FDI của một số nước và tác động của FDI đến kinh tế Việt Nam 15 1.2.1. Kinh nghiệm thu hút và sử dụng vốn FDI của một số nước .15 1.2.1.1 Kinh nghiệm thu hút vốn của Trung Quốc .15 1.2.1.2 Kinh nghiệm thu hút vốn của Thái Lan 16 1.2.1.3 Kinh nghiệm thu hút vốn của Malaysia 17 1.2.2. Tác động của nguồn vốn FDI tới phát triển kinh tế của Việt Nam 17 1.2.2.1 Vốn FDI là nguồn vốn bổ xung quan trọng cho vốn đầu tư xã hội 17 1.2.2.2 Vốn FDI góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp .19 1.2.2.3 Vốn FDI thúc đẩy chuyển giao công nghệ 20 1.2.2.4 Vốn FDI góp phần hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế: .20 1.2.2.5 Vốn FDI góp phần quan trọng về tạo việc làm, tăng năng suất lao động, cải thiện nguồn nhân lực .20 Chương II. Thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI ở Việt Nam 21 2.1 Xu hướng phát triển của FDI hiện nay .21 2.1.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn FDI đối với Việt Nam .21 2.2.2 Xu hướng phát triển FDI trên thế giới hiện nay 23 2.1.3 Xu hướng FDI ở Việt Nam hiện nay 24 2.2 Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1988 đến nay .26 2.2.1 Tổng quan về tình hình thu hút FDI 26 2.2.2 FDI phân theo ngành 28 2.2.3 FDI phân theo ngành lãnh thổ 30 2.2.4 FDI phân theo hình thức đầu tư 31 2.2.5 FDI phân theo đối tác đầu tư 32 2.3 Đánh giá chung về giải ngân các dự án FDI ở Việt Nam 33 2.3.1 Những thành tựu đã đạt được .35 2.3.2 Một số hạn chế .36 Chương III. Giải pháp trong việc thu hút và sử dụng vốn FDI vào Việt Nam 43 3.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế mới trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .43 3.1.1 Bối cảnh trong nước 44 3.1.2 Bối cảnh quốc tế 42 3.2 Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .46 3.2.1 Mục tiêu và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới .46 3.2.1.1 Mục tiêu tổng quát .46 3.2.1.2.Mục tiêu đối với giai đoạn từ năm 2011 đến 2020 47 3.2.1.3. Định hướng trong thời gian tới .47 3.2.2. Các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới 48 3.2.2.1 Đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động ĐTNN: .48 3.2.2.2Các giải pháp cụ thể .49 3.3. Giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dòng vốn FDI ở Việt Nam 51 3.3.1 Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hoạt động mở rộng tăng cường công suất hiện có 51 3.3. Giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dòng vốn FDI ở Việt Nam 3.3.1 Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai hoạt động mở rộng tăng cường công suất hiện có .52 3.3.3 Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực .53 3.3.3 Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 54 3.3.3 Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 54 Kết Luận .55 Tài Liệu tham khảo .56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY