Đề tài Tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh

Trong nền kinh tế thị trường, để có thể cạnh tranh được các Công ty phải tìm mọi cách giảm chi phíđầu vào đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Chất lượng sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào người lao động, cho nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, tay nghề, chuyên môn cũng như sự hăng say trong lao động của người lao động. Để khai thác được nguồn lực vô giáấy, người lãnh đạo phải có cách thức quản trị nhân lực thực sự hiệu quả. Như vậy, công tác quản trị nhân lực nói chung, tạo động lực lao động nói riêng có vai trò rất quan trọng. Điều quan trọng là làm cách nào để duy trì, khuyến khích vàđộng viên người lao động làm việc hết mình và làm việc một cách hứng thú. Người lao động có sức sáng tạo nhưng không phải lúc nào sự sáng tạo ấy cũng được khơi dậy và phát huy. Bởi sự cần thiết này nên em đã lựa chọn vấn đề tạo động lực lao động cho nội dung chính của Khoá luận tốt nghiệp này. Tuy ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển rất mạnh mẽ, nhiều máy móc thiết bị tiên tiến đã ra đời thay thế cho lao động thủ công, nhưng máy móc không thể thay thế hoàn toàn cho con người được. Chúng chỉ có thể hoạt động được khi có sựđiều khiển của con người. Có thể nói vai trò của người lao động trong doanh nghiệp rất quan trọng, muốn phát triển doanh nghiệp phải có những chính sách để thu hút, duy trì, quản lý và phát triển nguồn lực của mình. Qua thời gian học tập tại trường cũng như tiếp xúc thực tế tại Công ty Cổ phần Thế giới Số Trần Anh, em nhận they Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp khuyến khích nhằm tạo động lực cho người lao động. Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế, em đã quyết định lựa chọn đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của mình là “Tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh”. Xuất phát từ tình hình trên, vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Công ty vẫn chưa thực sự khuyến khích người lao động hăng say làm việc. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Viết vềđề tài này, đã có rất nhiều các chương trình nghiên cứu của các trường, các cơ quan. Tuy đề tài này không mới nhưng lại được nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu, bởi vấn đề tạo động lực tại các doanh nghiệp là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. Không chỉ các nhà nghiên cứu, các sinh viên, các cơ quan, tìm hiểu mà cả các báo, tạp chí, cũng rất quan tâm. Đã có không ít các chương trình nghiên cứu đạt được những kết quả tốt. 3. Mục tiêu nghiên cứu. Nghiên cứu cách thực hiện các biện pháp khuyến khích nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. Nhiệm vụ của việc nghiên cứu vấn đề này, thứ nhất: Cơ sở lý luận về vấn đề tạo động lực cho người lao động thông qua khuyến khích vật chất và tinh thần, thứ hai: Tìm hiểu thực trạng của việc tạo động lực cho người lao động tại Công ty, thứ ba: Trên cơ sở thực trạng đã tìm hiểu, em muốn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Công ty mình nghiên cứu. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh, đối tượng nghiện cứu chính là những người công nhân viên trong Công ty. Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian là tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh, về mặt thời gian em muốn tìm hiểu về vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Công ty trong phạm vi thời gian 5 năm trở lại đây. 5. Vấn đề nghiên cứu. Phân tích để thấy rõ vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Công ty được tiến hành đãđược hay vẫn còn những hạn chế vàđâu là nguyên nhân của những hạn chếđó. Để nâng cao hiệu quả vấn đề tạo động lực cho người lao động thì cần có các giảI pháp nào nhằm hoàn thiện vấn đềđó tại Công ty 6. Phương pháp nghiên cứu. Để thu thập thông tin nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu, em đã sử dụng các phương pháp sau: phân tích tổng hợp, phân tích thống kê, phân tích so sánh, phỏng vấn, tài liệu của Công ty và các phương pháp thu thập thông tin bằng bảng hỏi, 7. Kết cấu của Khoá luận. Ngoài phần mởđầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo Khoá luận tốt nghiệp của em được chia thành 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về tạo động lực trong lao động. Chương II: Phân tích vàđánh giá thực trạng vấn đề tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. Chương III: Giải pháp hoàn thiện vấn đề tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài. 4 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 5 3. Mục tiêu nghiên cứu. 5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5 5. Vấn đề nghiên cứu. 6 6. Phương pháp nghiên cứu. 6 7. Kết cấu của Khoá luận. 6 CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 7 1.1. Động lực và các yếu tố tạo động lực. 7 1.1.1. Động lực và vấn đề tạo động lực cho người lao động. 7 1.1.2.Các yếu tố tạo động lực. 8 1.1.2.1 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động. 8 1.1.2.2 Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động. 9 1.2. Một số học thuyết về tạo động lực. 10 1.2.1. Các học thuyết về nhu cầu. 10 1.2.1.1. Thuyết phân cấp các nhu cầu của Abraham Maslow. 10 1.2.1.2. Học thuyết E.R.G ( Existance, Relatedness, Growth) của Clayton Alderfer. 13 1.2.1.3.Học thuyết vềđộng cơ thúc đẩy theo nhu cầu của David Mc Clelland. 13 1.2.2. Học thuyết về sự tăng cường tích cực của B.F.Skinner. 15 1.2.3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom. 15 1.2.4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams. 16 1.2.5. Học thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg. 16 1.3. Phương hướng và biện pháp tạo động lực. 20 1.3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên. 20 1.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. 20 1.3.3. Kích thích lao động. 35 1.4. Khuyến khích vật chất và tinh thần. 21 1.4.1.Khuyến khích vật chất: 21 1.4.1.1. Sử dụng tiền công ( lương ) là hình thức cơ bản để kích thích vật chất đối với người lao động. 21 1.4.1.2. Sử dụng hợp lý các hình thức tiền thưởng để khuyến khích thành tích lao động. 23 1.4.2.Khuyến khích tinh thần: 25 1.5. Sự cần thiết của vấn đề tạo đông lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 25 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 27 2.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty và những đặc điểm sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động. 27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27 2.1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 29 2.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực. 31 2.1.3.1. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 32 2.1.3.2. Đặc điểm công nghệ sản phẩm. 35 2.1.3.3. Đặc điểm về lao động của Công ty. 35 2.1.3.4. Các đặc điểm khác của Công ty. 38 2.2. Phân tích vàđánh giá thực trạng công tác tạo động lực thông qua khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 40 2.2.1. Tạo động lực nói chung 40 2.2.2. Những biện pháp, chương trình về khuyến khích vật chất và tinh thần mà Công ty đãáp dụng 41 2.2.2.1. Khuyến khích vật chất 41 2.2.2.2. Khuyến khích về mặt tinh thần 50 2.2.2.3. Nhận xét và đánh giá 52 Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA CÔNG TÁC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN TẠI CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH 54 3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 54 3.1.1. Phương hướng phát triển kinh doanh. 54 3.1.2. Phương hướng về công tác lao động tiền lương tại Công ty. 56 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tạo động lực cho người lao động thông qua công tác khuyến khích vật chất và tinh thần tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 57 3.2.1. Hoàn thiện các hoạt động quản trị nhân lực và tổ chức phục vụ nơi làm việc tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 57 3.2.1.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 57 3.2.1.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 63 3.2.2. Hoàn thiện công tác khuyến khích lao động tại Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh. 68 3.2.2.1 Cơ cấu lương và hoàn thiện cách tính lương: 68 3.2.2.2. Đối với tiền thưởng: 71 3.2.2.3. Đối với các chương trình phúc lợi và dịch vụ: 75 3.2.2.4. Cải thiện mối quan hệ giữa người với người và chăm lo đời sống cho công nhân viên: 76 3.2.3. Kiến nghị 77 3.2.3.1. Với tổ chức Công đoàn 77 3.2.3.2. Với bộ máy lao động quản lý 77 KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY