Đề tài Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với các ngành dịch vụ

Mục lục Từ viết tắt v MỞ ĐẦU .vi BÁO CÁO TÓM TẮT . viii PHẦN I: VAI TRÒ CỦA KHU VỰC DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ, SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KHU VỰC DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KHÁI NIỆM VỀ PHỐI HỢP . 1 CHƯƠNG 1. KHU VỰC DỊCH VỤ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ . 1 1. Bối cảnh chung 1 2. Vai trò của các ngành dịch vụ ở Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội 1 2.1. Dịch vụ góp phần tăng trưởng GDP 1 2.2. Dịch vụ tạo công ăn việc làm và hỗ trợ giảm nghèo . 3 2.3. Dịch vụ phát triển đã tạo cơ sở mạnh mẽ cho việc áp dụng khoa hoc và công nghệ mới . 3 2. Khu vực dịch vụ và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010.4 3. Sự cần thiết phải phối hợp giữa các cơ quan nhà nước quản lý khu vực dịch vụ . 5 CHƯƠNG II: KHÁI NIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP 9 1. Khái niệm, tiêu chí và phương thức phối hợp: 9 1.1. Khái niệm 9 1.2. Tiêu chí về phối hợp tốt: 9 1.3. Các phương thức phối hợp: 10 1.4. Cơ chế phối hợp 11 1.5. Xu thế phối hợp . 12 1.6. Các hoạt động phối hợp liên ngành chủ yếu . 13 2. Phối hợp trong khu vực dịch vụ: sự phức tạp và vấn đề liên quan 13 CHƯƠNG III: PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH- KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC . 16 1. Thiếu các cơ chế phối hợp trong khu vực dịch vụ và thương mại dịch vụ - thực tiễn phổ biến ở nhiều quốc gia 16 2. Phối hợp trong quá trình đàm phán WTO/GATS – kinh nghiệm của một số nước . 17 2.1. Các sáng kiến của JITAP – Các Ủy ban liên ngành (IICs) 17 2.2. Các qui trình phối hợp và tham vấn phục vụ công tác đàm phán GATS19 (1) Về phối hợp trong nội bộ chính phủ . 19 (2) Về tham vấn trong nước 20 3. Kinh nghiệm phối hợp trong khu vực dịch vụ nói chung . 21 PHẦN II . 25 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC DỊCH VỤ VÀ THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỊCH VỤ . 25 CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC DỊCH VỤ 25 1. Khu vực dịch vụ và phân ngành kinh tế tại Việt Nam . 25 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các ngành dịch vụ . 27 2.1. Dịch vụ bưu chính viễn thông 28 2.2. Dịch vụ về máy tính: 29 2.3. Giáo dục và Đào tạo 30 2.4. Dịch vụ Y tế 30 2.5. Dịch vụ Bảo hiểm 30 2.6. Dịch vụ ngân hàng: 31 2.8. Dịch vụ tư vấn quản lý và một số ngành/tiểu ngành dịch vụ chưa có sự phân công quản lý nhà nước rõ ràng 33 CHƯƠNG V: SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC DỊCH VỤ - THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM . . 35 1. Khung pháp lý cho sự phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ 35 1.1. Quy định về phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng và kiểm tra thực thi các chính sách và chiến lược/kế hoạch phát triển: 35 1.2. Các quy đinh cụ thể của các ngành về phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước khu vực dịch vụ trong thực hiện các chức năng quản lý nhà nước: 37 2. Thực trạng phối hợp trong ngành dịch vụ theo các loại hình phối hợp . 41 2.1. Phối hợp chiến lược . 41 2.2. Phối hợp phân bổ 43 2.3. Phối hợp tác động . 47 2.4. Phối hợp hoạt động . 49 2.5. Phối hợp thẩm quyền 51 2.6. Phối hợp sự kiện/khủng hoảng 54 3. Thực tiễn phối hợp trong khu vực dịchvụ - các hình thức phối hợp 55 3.1. Thành lập một nhóm soạn thảo/ban chỉ đạo/tổ công tác, bao gồm các đại diện của các bộ/cơ quan và ban ngành có liên quan 55 3.2. Lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ/cơ quan liên quan 56 3.3. Lấy ý kiến thông qua tổ chức các hội thảo tham vấn . 56 3.4. Lấy ý kiến chuyên gia 57 3.5. Mạng chia sẻ thông tin 57 4. Đánh giá chung về hiệu quả phối hợp 57 PHẦN III- CÁC NGUYÊN TẮC, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC DỊCH VỤ . 59 CHƯƠNG VI: CÁC NGUYÊN TẮC, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHU VỰC DỊCH VỤ . 59 1. 59 Một số giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước quản lý khu vực dịch vụ . 59 1.1. Cải tổ bộ máy Nhà nước 59 1.2. Quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 61 1.3. Văn phòng Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá công tác phối hợp trong quản lý nhà nước giữa các cơ quản quản lý khu vực dịch vụ ở cấp trung ương, Văn phòng Bộ và Văn phòng UBND- ở cấp Bộ và cấp tỉnh . 61 1.4. Thiết lập mạng lưới giữa các ngành dịch vụ có liên quan . 61 1.5. Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin kém 62 1.6. Hai bước trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật . 62 1.7. Đổi mới lập kế hoạch để đảm bảo phối hợp phân bổ tốt . 64 1.8. Hoàn thiện hệ thống theo dõi và đánh giá đi đến quản lý dựa trên kết quả 65 1. 9. Có cơ chế khuyến khích và biện pháp xử phạt khi phối hợp tốt và kém. 65 1.10. Xây dựng năng lực cho các cán bộ quản lý và nhân viên của các bộ/cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu vực dịch vụ 65 2. Các nguyên tắc và thách thức đối với việc tăng cường phối hợp tốt giữa các cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý khu vực dịch vụ . 66 2.1. Các nguyên tắc tăng cường phối hợp tốt giữa các cơ quan nhà nước quản lý khu vực dịch vụ . 66 2. 2. Các thách thức trong phối hợp giữa các cơ quan nhà nước quản lý khu vực dịch vụ . 67 3. Kế hoạch hành động thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý khu vực dịch vụ 67 MỘT SỐ KẾT LUẬN . 69 PHỤ LỤC 1: CÁC BỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢ N LÝ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY