Đề tài Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 3 A- QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC . 4 1.1. Các khái niệm . 4 1.1.1. Chiến lược là gì? 4 a) Theo quan điểm truyền thống 4 b) Theo quan điểm hiện đại . 5 1.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược . 5 1.2. Những yêu cầu của quản trị chiến lược . 5 1.3. Tiến trình quản trị chiến lược . 6 1.4. Các cấp chiến lược 7 1.4.1.Chiến lược tổng thể . 7 1.4.2. Chiến lược cấp doanh nghiệp 9 1.4.3. Chiến lược cấp chức năng . 10 B- QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 16 1.1. Khái niệm về nhân lực và quản trị nhân lực 16 1.1.1. Khái niệm về nhân lực . 16 1.1.2. Khái niệm về quản trị nhân lực (QTNL) 17 C- TÁI CẤU TRÚC NGUỒN NHÂN LỰC . 20 1.1. Tái cấu trúc là gì? . 20 1.2. Tại sao phải tái cấu trúc . 21 1.3. Khi nào nên tái cấu trúc . 24 1.4. Tái cấu trúc nhân sự phù hợp với CLKD . 25 PHẦN II: TỔNG QUAN XNXD HOÀNG DIỆU -CẢNG HẢI PHÒNG 26 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG HẢI PHÒNG . 27 2.1.1 Giới thiệu chung về Cảng Hải Phòng . 27 2.1.2. Các xí nghiệp trực thuộc 27 2.1.3. Thông tin dịch vụ . 28 2.1.4. Vị trí địa lý 28 2.1.5. Vị trí kinh tế . 28 2.2. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 29 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển XNXD Hoàng Diệu 29 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu . 30 2.2.3. Ngành nghề kinh doanh . 31 2.2.4. Sản phẩm 31 2.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật 33 2.2.6. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp . 34 2.2.7. Kết quả hoạt động SXKD tại XNXD Hoàng Diệu 40 2.2.8. Thuận lợi và khó khăn của XNXD Hoàng Diệu 41 PHẦN III: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ - SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XNXD HOÀNG DIỆU – CẢNG HẢI PHÒNG 44 3.1. CƠ CẤU-CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TẠI XNXD HOÀNG DIỆU 45 3.1.1. Mục đích - ý nghĩa tìm hiểu công tác sử dụng lao động . 45 3.1.2. Đặc điểm lực lượng lao động tại xí nghiệp 46 3.1.3. Tình hình chất lượng lao động tại XNXD Hoàng Diệu 46 3.1.3.1. Trình độ học vấn của lao động . 46 3.1.3.2. Tình hình độ tuổi người lao động . 48 3.1.3.3. Trình độ tay nghề của người lao động 49 3.2. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU . 50 3.2.1. Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực và tuyển dụng 50 3.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 51 3.2.3. Công tác bố trí nhân lực tại XNXD Hoàng Diệu . 53 3.2.4. Công tác định mức lao động 56 3.2.5. Công tác đánh giá thực hiện công việc 57 3.2.6. Công tác trả thù lao cho người lao động . 58 3.2.6.1. Công tác trả lương cho người lao động 58 3.2.6.2. Các chế độ tiền thưởng . 58 3.2.6.3. Các phúc lợi và dịch vụ cho người lao động . 59 3.2.6.4. Công tác trả thù lao cho người lao động tại xí nghiệp . 60 3.2.7. Công tác an toàn và sức khoẻ của người lao động 60 3.2.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 61 PHẦN IV: GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI XNXD HOÀNG DIỆU- CẢNG HẢI PHÒNG . 63 4.1. Chiến lược tại Cảng Hải Phòng – XNXD Hoàng Diệu . 64 4.1.1. Mục đích thành lập và mục tiêu chiến lược . 64 4.1.2. Các chiến lược tại Cảng Hải Phòng – XNXD Hoàng Diệu . 64 4.2. Xác định nhu cầu nhân sự trong 2 năm (2009-2010) . 69 4.3. Biện pháp tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với CLKD 74 4.3.1. Giải quyết nghỉ hưu và nghỉ chế độ cho công nhân viên 74 4.3.2. Sa thải lao động dư thừa không đáp ứng yêu cầu công việc . 77 4.3.3. Chuyển nhân sự sang làm việc tại Cảng Đình Vũ . 78 LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường đã và đang tạo tiền đề quan trọng cho các thành phần kinh tế phát triển, đồng thời đòi hỏi các nhà quản lý, các doanh nghiệp phải năng động, sáng tạo và nhanh chóng hòa nhập vào cuộc cạnh tranh trên thị trường do sự chi phối mạnh mẽ của các quy luật kinh tế như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Đóng góp một phần rất quan trọng tạo ra sự thành công cũng như khả năng chiến thắng của doanh nghiệp trên thương trường. Đó chính là con người. Giống như lời của Jim Keyser-Giám đốc chịu trách nhiệm về nhân sự của tập đoàn Cooper và Lybran tại Toronto-Canada đã nói: “Các công ty ngày nay hơn nhau hay không là do ở phẩm chất, trình độ và sự gắn bó của nhân viên đối với công ty, nghĩa là các nhà quản trị nhân sư phải nhận thức và đề ra chiến lược quản trị tài nguyên nhân sự của mình một cách hiệu quả”. Thật vậy, một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên (vật tư) phong phú với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, kèm theo các công thức khoa học kỹ thuật thần kỳ đi chăng nữa cũng trở lên vô ích nếu không biết quản trị nguồn nhân lực. Vấn đề quản lý con người trong một doanh nghiệp không còn đơn thuần chỉ là vấn đề quản lý hành chính nhân viên. Nhiệm vụ của quản lý con người là tất cả các nhà quản trị gia, không còn đơn thuần chỉ là trưởng phòng nhân sự hay phòng tổ chức cán bộ như trước đây. Việc cần thiết phải đặt cho đúng người, cho đúng việc là vấn đề quan trọng nhằm phối hợp thực tiễn phát triển nguồn nhân lực - con người với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Quan điểm chủ đạo của thách thức quản trị nhân lực ngày nay: Con người không còn đơn thuần là một yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh mà là một tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chuyển từ trạng thái tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư và phát triển nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn, có lợi nhuận cao hơn, hiệu quả cao hơn. Đó là vấn đề cấp thiết. Hiện nay, ở nước ta – một nước đang phát triển, vấn đề quản trị nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như tình trạng quản lý còn lỏng lẻo, chưa tận dụng được nguồn nhân lực dồi dào dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám ra nước ngoài. Trong bối cảnh đất nước đã gia nhập WTO thì vấn đề quản trị nhân lực càng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa sao cho có thể phát huy hết những tiềm năng của con người Việt Nam ta. Xuất phát từ vai trò và thực trạng của công tác quản trị nhân lực ở nước ta hiện nay nói chung và ở mỗi doanh nghiệp nói riêng. Em xin chọn đề tài: “Tái cấu trúc nguồn nhân lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng” là đề tài khóa luận của mình. Nội dung đề tài được kết cấu như sau: Phần I : Cơ sở lý luận chung Phần II : Tổng quan XNXD Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng Phần III : Hiện trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại XNXD Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng. Phần IV : Tái cấu trúc nguồn lực nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh tại XNXD Hoàng Diệu – Cảng Hải Phòng. Do trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế cũng như phạm vi của đề tài còn hạn chế. Vì vậy, khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Ths. Lã Thị Thanh Thủy, tập thể cac thầy cô giáo bộ môn Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng cùng các cô chú cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu đã giúp em hoàn thành luận văn này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY