Đề tài Sản xuất nông lâm kết hợp ở Việt Nam

Mục lục Các từ viết tắt 4 1. Lược sử phát triển nông lâm kết hợp ở Việt Nam 5 2. Cơ sở pháp lý liên quan đến nông lâm kết hợp trên các loại đất khác nhau .6 2.1. Các văn bản pháp luật liên quan đến các loại đất nông lâm khác nhau .6 2.2. Chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm kết hợp .6 2.2.1. Chính sách về đất đai 6 2.2.2. Chính sách về khoa học công nghệ 8 2.2.3. Chính sách về Khuyến nông lâm đối với nông lâm kết hợp 8 3. Thực tiễn nông lâm kết hợp ở Viẹt Nam và các nước trong khu vực 10 3.1. Tổng quan về sử dụng đất ở Việt Nam 10 3.2. Hiện trạng canh tác nông lâm kết hợp .10 3.3. Mô hình nông lâm kết hợp ở Việt nam 11 3.3.1. Mô hình nông lâm kết hợp trên đất gò đồi và trung du 11 3.3.2. Mô hình nông lâm kết hợp vùng núi cao 13 3.3.3. Mô hình nông lâm kết hợp vùng trung du và đồng bằng .16 3.3.4. Mô hình nông lâm kết hợp vùng ngập mặn ven biển .20 3.4. Mô hình nông lâm kết hợp ở một số nước Đông Nam á .26 4. Phân tích giá trị kinh tế và môi trường của hệ thống nông lâm kết hợp .28 4.1. Phân tích giá trị kinh tế 28 4.2. Tiêu chí dánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống nông lâm kết hợp 28 4.3. Phân tích giá trị môi trường ( tính bền vững) 30 4.4. Đánh giá tính khả thi của hệ thống NLKH và một số thông số kinh tế .31 5. Các dự án Quốc tế liên quan đến nông lâm kết hợp 33 6. Nông lâm kết hợp ở qui mô hộ gia đình, trong các trang trại và trồng rừng kinh tế 35 6.1. Nông lâm kết hợp qui mô hộ gia đình .35 6.2. Nông lâm kết hợp trong trang trại .35 6.2. Nông lâm kết hợp trong trồng rừng kinh tế .37 7. Quản lý sử dụng đất và cây trồng vật nuôi trong nông lâm kết hợp .37 7.1. Nguyên tắc chung để lựa chọn đất sử dụng canh tác nông lâm kết hợp 37 7.2. Các nguyên tác lựa chọn cây trồng vật nuôi trong mô hình nông lâm kết hợp .38 7.3. Các giải pháp kỹ thuật sử dụng đất tổng hợp và bền vững 39 8. Một số tác động tích cực và tiêu cực trong nông lâm kết hợp ở Việt Nam 41 8.1. Tác động tích cực 41 8.1.1. Tác động của NLKH đối với kinh tế nông hộ 41 8.1.2. Tác động về mặt xã hội 42 8.1.3. Tác động với sử dụng tài nguyên và môi trường 43 8.2. Tác động tiêu cực 44 9. Phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp ở Việt Nam .44 9.1. Phân loại các hệ thống nông lâm kết hợp 44 9.2. Nông lâm kết hợp trên các vùng kinh tế –sinh thái .47 9.2.1. Vùng núi Bắc Bộ 47 9.2.2. Vùng Trung du Bắc Bộ .49 9.2.3. Vùng đồng bằng Bắc Bộ .50 9.2.4. Vùng Bắc Trung Bộ 51 9.2.5. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ .51 9.2.6.Vùng Tây Nguyên .52 9.2.7. Vùng Đông Nam Bộ .53 9.2.8. Vùng đồng bằng sông Cửu Long 53 10. Một số loài cây trồng phổ biến trong nông lâm kết hợp .54 10.1. Các loài cây bản địa chủ yếu. 54 10.2. Danh sách một số loài cây lâm nghiệp ưu tiên 55 10.3. Một số loài cây cải tạo đất trồng phổ biến trong hệ thống nông lâm kết hợp .59 10.4. Một số cây ăn quả, cây lương thực, cây lâm sản ngoài gỗ trồng phổ biến trong hệ nông lâm kết hợp. .61 11. Một số vấn đề cần bổ sung, cập nhật trong thời gian tới 63 Tài liệu tham khảo 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY