Đề tài Quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu café của các doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Ý nghĩa của đề tài i 2. Mục tiêu nghiên cứu ii 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ii 4. Phương pháp nghiên cứu ii 5. Tính mới của đề tài iii 6. Kết cấu đề tài iv CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 1.1 Quản trị rủi ro trong họat động kinh doanh xuất khẩu 1 1.1.1 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu 1 1.1.1.1 Khái niệm . 1 1.1.1.2 Phân lọai rủi ro 2 1.1.2 Quản trị rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu 10 1.1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu 10 1.1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu 10 1.1.2.3 Nhận dạng - phân tích – Đo lường rủi ro 10 1.1.2.4 Kiểm sóat – phòng ngừa rủi ro 12 1.2 Quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu 15 1.2.1 Quá trình đàm phán – ký kết hợp đồng xuất khẩu 15 1.2.1.1 Giai đoạn chuẩn bị 15 1.2.1.2 Giai đoạn đàm phán 16 1.2.1.3 Giai đoạn kết thúc và ký kết hợp đồng 16 1.2.2 Quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu 17 1.2.2.1 Thực hiện những công việc bước đầu của khâu thanh tóan 17 1.2.2.2 Chuẩn bị hàng hóa để xuất khẩu 18 1.2.2.3 Kiểm tra hàng hóa để xuất khẩu 18 1.2.2.4 Làm thủ tục hải quan 18 1.2.2.5 Thuê phương tiện vận tải 18 1.2.2.6 Giao hàng cho người vận tải 19 1.2.2.7 Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu 19 1.2.2.8 Lập bộ chứng từ thanh tóan 19 1.2.2.9 Giải quyết khiếu nại nếu xảy ra 20 1.3 Những đặc điểm của quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 20 1.3.1 Những đặc trưng của quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 20 1.3.2 Sơ lược hợp đồng kỳ hạn London (LIFFE) và New York (N.Y.C) 21 1.3.3 Nhận dạng những rủi ro của quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 24 Kết luận chương 1: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NHỮNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu cà phê thế giới trong thời gian qua 27 2.1.1 Tình hình biến động giá cả cà phê thế giới 27 2.1.2 Tình hình sản xuất cà phê thế giới 28 2.1.3 Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới 29 2.1.4 Tình hình tiêu thụ cà phê thế giới 30 2.2. Thực trạng xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua 32 2.2.1 Quá trình thu gom và sơ chế để xuất khẩu 32 2.2.2 Các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xuất khẩu 34 2.2.3 Sản lượng, kim ngạch và giá cả xuất khẩu 35 2.2.4 Thị trường xuất khẩu 36 2.2.5 Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu 37 2.3. Thực trạng các rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua 37 2.3.1 Phân tích kết quả điều tra về những rủi ro và những nguyên nhân gây ra rủi ro 38 2.3.2 Thực trạng về những rủi ro xảy ra cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất cà phê Việt Nam 40 2.3.3 Phân tích những nguyên nhân gây ra rủi ro của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cà phê Việt Nam 46 2.3.3.1 Phân tích những nguyên nhân gây ra rủi ro sự biến động giá 46 2.3.3.2 Những nguyên nhân gây ra rủi ro trong vấn đề thanh toán 49 2.3.3.3 Những nguyên nhân gây ra rủi ro việc giao hàng trễ, chậm giao hàng và giao hàng kém chất lượng từ nhà cung cấp 50 2.3.3.4 Nguyên nhân về sự yếu kém hệ thống thông tin thị trường, hệ thống máy móc thiết bị và hệ thông giao thông vận chuyển nội bộ 51 2.3.3.5 Sự yếu kém về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như sự yếu kém trong phân tích thông tin từ ban giám đốc và cán bộ kinh doanh ngoại thương 52 2.3.3.6 Chưa có bộ phận quản trị chuyên nghiệp làm tốt công tác quản trị rủi ro 54 Kết luận chương 2: CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ NHỮNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 3.1 Mục tiêu đề xuất giải pháp 55 3.2 Căn cứ đề xuất các giải pháp 54 3.2.1 Căn cứ định hướng phát triển của nền kinh tế 55 3.2.2 Căn cứ định hướng phát triển của ngành cà phê 56 3.2.3 Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp hiện nay 56 3.3 Một số giải pháp quản trị hiệu quả rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam 57 3.3.1 Thành lập bộ phận quản trị hiệu quả rủi ro trong các công ty kinh doanh xuất khẩu cà phê 57 3.3.2 Tham gia thị trường kỳ hạn, áp dụng các công cụ “ hegding “ để hạn chế rủi ro do sự biến động giá 62 3.3.3 Thõa thuận với các đại diện của khách hàng tại Việt Nam nhằm hạn chế những rủi ro trong cách thức thanh toán hiện nay. 69 3.3.4 Xây dựng, tuyển dụng, đào tạo bộ máy tổ chức kinh doanh trong doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm, tính chất, qui mô cũng như năng lực quản trị kinh doanh của doanh nghiệp 70 3.4 Một số kiến nghị. 72 3.4.1 Những kiến nghị với Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam 72 3.4.2 Những kiến nghị đối với UBND các tỉnh có trồng cà phê như Daklak, Gia Lai, Kom tum, Lâm Đồng, Đồng Nai, Quảng Trị 74 3.4.3 Những kiến nghị đối với Nhà nước 74 Kết luận chương 3: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY