Đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đăk Lăk

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đăk Lăk" đƣợc thực hiện đã hoàn thành đƣợc các mục tiêu nghiên cứu đặt ra ban đầu: 1. Hệ thốn hóa đƣợc những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro trong tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 2. Phân tích, đ nh , nhận xét thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tạ BIDV . 3. ƣa ra c c ả ph p đối vớ BIDV tron c n t c quản trị rủi ro tín dụn để hoạt động kinh doanh của chi nhánh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng ngày càng phát triển bền vững. Những vấn đề đƣợc đề cập trong đề tài đã ợi mở tới nhiều hƣớng nghiên cứu rất rộng trong quản trị rủi ro tín dụng. Một số hƣớng mà tác giả có thể đặt mục tiêu nghiên cứu tiếp theo là: - Các công cụ đo lƣờng rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế có thể áp dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh tín dụng tại các NHTM Việt Nam. - Xây dựng hệ thốn lƣu trữ số liệu thông tin lịch sử về tín dụng của khách hàng, hiện đại hóa hệ thống công nghệ th n t n để phục vụ cho việc phân tích đ nh h ch hàng, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, chính sách dự phòng rủ ro, tron đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY