Đề tài Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận cái răng thực trạng và giải pháp

Đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Luận văn dài 116 trang Chương 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3 1.2.1 Mục tiêu chung 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 3 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 1.3.1. Không gian nghiên cứu 4 1.3.2. Thời gian nghiên cứu . 4 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 4 1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 4 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 5 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 7 2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất 7 2.1.2. Phân loại rủi ro lãi suất . 10 2.1.3. Tính chất của rủi ro lãi suất 11 2.1.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất . 13 2.1.5. Phương pháp lượng hóa rủi ro lãi suất của một ngân hàng 13 2.1.6. Các chỉ tiêu cơ bản dùng để phân tích rủi ro lãi suất . 15 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 17 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 17 Chương 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG 20 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG 20 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 20 3.1.2. Chức năng hoạt động của chi nhánh 21 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN . 21 3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 21 3.2.2. Chức năng các phòng ban 22 3.2.3. Các nghiệp vụ kinh doanh và lĩnh vực đầu tư chủ yếu của Ngân hàng 24 3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 4 NĂM 2005, 2006, 2007 VÀ NĂM 2008 . 25 3.3.1. Phân tích doanh thu 26 3.3.2. Phân tích chi phí . 28 3.3.3. Phân tích lợi nhuận . 29 3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG 30 3.4.1. Thuận lợi . 30 3.4.2. Khó khăn . 31 3.4.3. Phương hướng hoạt động 32 Chương 4: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG 34 4.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG . 34 4.1.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn của ngân hàng 34 4.1.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản của ngân hàng 40 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN NHẠY CẢM VÀ NGUỒN VỐN NHẠY CẢM CỦA NGÂN HÀNG . 42 4.2.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn nhạy cảm lãi suất của ngân hàng 42 4.2.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản nhạy cảm lãi suất của ngân hàng 53 4.3. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THU NHẬP TỪ LÃI VÀ CHI PHÍ TRẢ LÃI CỦA NGÂN HÀNG . 60 4.3.1. Phân tích sự biến động của chi phí trả lãi tại Ngân hàng . 60 4.3.2. Phân tích tình hình biến động thu nhập lãi của Ngân hàng 63 4.4. LƯỢNG HÓA MỨC ĐỘ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG . 65 4.5. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI LÃI SUẤT ĐẾN THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG 70 4.5.1. Tình hình thay đổi lãi suất trong thời gian qua tại Ngân hàng . 70 4.5.2. Biến động thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong thời gian qua . 75 Chương 5 : GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG . 82 5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP . 82 5.1.1. Phân tích nhạy cảm thu nhập lãi thuần của Ngân hàng theo biến động lãi suất 82 5.1.2. Những chính sách Ngân hàng đã sử dụng để hạn chế rủi ro lãi suất . 84 5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHNo & PTNT QUẬN CÁI RĂNG 86 5.2.1. Điều chỉnh cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn 88 5.2.2. Ngân hàng chủ động thực hiện những cân đối phù hợp về mặt thời gian và giữa tài sản và nguồn vốn . 90 5.2.3. Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại . 90 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 6.1. KẾT LUẬN . 92 6.2. KIẾN NGHỊ 93 6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn Quận Cái Răng . 93 6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95 6.2.3. Đối với Nhà Nước và chính quyền địa phương . 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY