Đề tài Quản trị kinh doanh tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 1 Cơ sở lý thuyết về thông tin và dự báo . 1Các khái niệm chung về thông tin . 1 Khái niệm thông tin 1Đơn vị đo lường thông tin 2Định nghĩa thông tin trong quản trị kinh doanh . 3 II. Cơ sở lý thuyết ra quyết định . 9 Khái niệm 9Phân loại quyết định 9Các yêu cầu đối với quyết định trong quản trị kinh doanh . 10Các căn cứ ra quyết định 11Quá trình ra quyết định . 12Triển khai thực hiện quyết định 14Các trở ngại khi ra quyết định 15Cơ sở dự đoán trong trường hợp đủ, thiếu và rất ít thông tin . 16 CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TIỄN 21 Tổng quan chung về công ty 21Giới thiệu chung về công ty . 21 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 21 1.2 Chức năng và nhiệm vụ 22 1.3 Tổ chức bộ máy . 23 1.4 Quy mô doanh nghiệp . 26 1.5 Phương hướng phát triển 27 1.6 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty . 27 1.6.1 Đặc điểm sản phẩm – dịch vụ 27 1.6.2 Tình hình lao động – Tiền lương 28 1.6.3 Quản lý về chi phí – Giá thành 30 1.6.4 thị trường . 31 1.6.5 cơ chế quản lý nội bộ 32 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 34 Trường hợp đủ thông tin . 34Trường hợp ít và rất ít thông tin . 35Trường hợp ít thông tin . 35 Trường hợp rất ít thông tin . 36 KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY