Đề tài Quản lý vốn tại công ty xây dựng số 3

Mục lục Lời mở đầu Chương một: Những cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. 1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn trong doanh nghiệp. 1.1 Khái niệm vốn. 1.2 Phân loại vốn. 1.3 Vai trò của vốn. 2. Hiệu quả và những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2.1. Hiệu quả và những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 2.2. Những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn. Chương hai: Hoạt động và công tác quản lý vốn của Công ty Xây dựng số 3. 1. Giới thiệu một số nét về Công ty Xây dựng số 3. 1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển . 1.2. Lĩnh vực hoạt động. 1.3. Mô hình tổ chức quản lý của Công ty. 2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3. 2.1. Đánh giá kết quả chung về hoạt động của Công ty. 2.2. Tình hình cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty. 2.3. Công tác quản lý và sử dụng vốn cố định của Công ty Xây dựng số 3. 2.4. Công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty Xây dựng số 3. 3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3. 3.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung. 3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn . 4.1. Ưu điểm của việc sử dụng vốn. 4.2. Nhược điểm của việc sử dụng vốn. 4.3. Nguyên nhân của việc sử dụng vốn. Chương ba: Một số phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3. 1. Những phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 (từ năm 2000 đến năm 2001). 2. Một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng của Công ty Xây dựng số 3. 2.1. Nâng cao hơn nữa năng lực thắng thầu trong đấu thầu xây dựng đặc biệt đối với các công trình có giá trị lớn. 2.2. Xây dựng và áp dụng các giải pháp nhằm xử lý tốt hơn và hạn chế lượng vốn bị các chủ đầu tư chiếm dụng. 2.3. Nâng cao hệ số sử dụng máy móc thiết bị bằng cách bán, cho thuê mua và đi thuê mua trên cơ sở cân đối năng lực máy móc thiết bị với nhiệm vụ sản xuất nhằm phát huy ưu thế về công nghệ trong cạnh tranh của Công ty. 2.4. Xây dựng và hoàn thiện các biện pháp kinh tế nhằm giải quyết hài hoà lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, khuyến khích mọi thành viên trong Công ty hoàn thành công việc của mình hiệu quả nhất. Kết luận. Nhận xét của cơ quan thực tập. Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY