Đề tài Quá trình nâng cao khả năng của doanh nghiệp trong nên kinh tế thị trường canh tranh và đầu tư

MỤC LỤC Lời nói đầu . 1 Chương I: Đầu tư với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 3 I. Nhận thức cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 3 1. Cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 3 1.1 Khái niệm và phân loại cạnh tranh 3 1.2 Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp . 5 1.3 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp . 6 2. Nâng cao khả năng cạnh tranh là vấn đề tất yếu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập 10 2.1 Quan niệm về khả năng cạnh tranh . 10 2.2 Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 11 2.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 13 II. Đầu tư – yếu tố quan trọng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp 21 1. Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp . 21 1.1 Khái niệm đầu tư . 21 1.2 Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp 22 2. Mối quan hệ giữa đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 23 3. Nội dung của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp 25 3.1 Đầu tư vào máy móc thiết bị (MMTB), dây chuyền công nghệ (DCCN), cơ sở hạ tầng (CSHT) . 25 3.2 Đầu tư vào hàng tồn trữ 27 3.3 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 29 3.4 Đầu tư cho tài sản vô hình khác 31 4. Các yếu tố ảnh hưởng chỉ tiêu đầu tư của doanh nghiệp 31 4.1. Lợi nhuận –thu nhập kì vọng trong tương lai 31 4.2. Chi phí đầu tư . 32 4.3 Cầu tiêu dùng 32 Chương II: Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 34 I. Một số nét tổng quát về công ty Cao su Sao vàng 34 1. Qúa trình hình thành và phát triển . 34 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty Cao su Sao vàng 38 3. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây . 42 II. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng . 48 1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty Cao su Sao vàng . 48 1.1 Một số đặc điểm về thị trường sản phẩm . 48 1.2 Cơ cấu sản phẩm . 50 1.3 Tình trạng của máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất 50 1.4 Nguyên vật liệu sản xuất . 52 1.5 Tình hình lao động thực tế của công ty . 53 2. Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 53 2.1 Tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường 53 2.2.Khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 56 3. Tình hình đầu tư tăng cường khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng 57 3.1.Tình hình vốn và nguồn vốn . 57 3.2. Tình hình đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 63 4. Kết quả và hạn chế trong hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng . 82 4.1 Những kết quả đạt được 82 4.2 Những mặt hạn chế ảnh hởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng . 83 Chương III: Một số giải pháp chủ yếu về đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng . 87 I. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty Cao su Sao vàng trong những năm tới . 87 II. Định hướng phát triển kinh doanh tới năm 2005 88 1. Định hướng về đầu tư sản xuất . 88 1.1 Đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh . 88 1.2 Đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng chuyên môn hoá 89 1.3 Đầu tư cho công tác tổ chức bộ máy quản lý . 89 1.4 Đầu tư cho việc chăm sóc sức khoẻ cán bộ công nhân viên . 90 2. Định hướng về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm . 90 3. Kế hoạch thực hiện đầu tư giai đoạn 2001- 2005 của công ty Cao su Sao vàng . 91 III. Một số giải pháp về đầu tư góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Cao su Sao vàng 94 1. Giải pháp về vốn đầu tư 95 1.1 Về vấn đề huy động vốn . 95 1.2 Về vấn đề sử dụng vốn 96 2. Giải pháp về đầu tư phát triển khoa học công nghệ . 98 3. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực . 98 4. Đầu tư cho việc mở rộng thị trường và tăng cường hoạt động Marketing . 99 4.1 Vấn đề nghiên cứu thị trường 100 4.2 Vấn đề hoàn thiện chính sách phân phối . 100 4.3 Vấn đề hoàn chỉnh sản phẩm . 100 4.4 Vấn đề hoàn thiện chính sách giá 101 4.5 Vấn đề hoàn thiện chính sách quảng cáo . 101 Kết luận 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY